Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 grudnia 2005

Projekt – Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach

Projekt “Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach”, to pierwszy projekt Gminy Miejskiej Chojnice, który otrzymał dofinansowanie z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budynek po byłym szpitalu powstał w latach 1867-1910 i nazywany był dawniej Zakładem Św. Karola Boromeusza. Historycznie obejmował osiem dobudowywanych kolejno domów w których mieścił się m.in. klasztor Sióstr Franciszkanek, kaplica p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, szpital, szkoła gospodarcza, szkoła elementarna, sierociniec, przedszkole i żłobek. Począwszy od 1949 roku funkcjonujący tam szpital został upaństwowiony. Do roku 2002 w obiektach tych mieścił się Szpital Miejski im. Jana Karola Łukowicza oraz kaplica. We wrześniu 2002 r. szpital przeniesiono do nowo-wybudowanego kompleksu szpitalnego w Chojnicach, a obiekty jak i otoczenie poszpitalne pozostało zdewastowanym obszarem wymagającym rewitalizacji z przeznaczeniem na nowe funkcje. W celu przeciwdziałania postępującej degradacji obiektów poszpitalnych miasto Chojnice podjęło się inicjatywy ich renowacji oraz poprawy funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego odbywającego się wokół budynków, co stało się przedmiotem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Część obiektów poszpitalnych położona przy Pl.

Niepodległości nie została ujęta we wniosku unijnym, jednakże trwały w nich prace renowacyjne. W budynku od strony Placu Niepodległości (usytuowanym wzdłuż drogi krajowej nr 22), który w dniu 10.06.2005 r. Gmina Miejska Chojnice sprzedała Państwowej Wyższej Szkole Humanistycznej “Pomerania”, gdzie trwały prace restauracyjne (remontowe). Ta część budynków stała się siedzibą uczelni z nowoczesną bazą dydaktyczno-szkoleniową. Informacje o siedzibie uczelni znaleźć można pod adresem: www.pomeraniachojnice.edu.pl Budynek dawnego pogotowia przekazany został aportem Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. i po przebudowie przeznaczony został na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przeznaczona była na utworzenie nowych funkcji w części obiektów i otoczenia poszpitalnego, tj.: społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i gospodarczych.

W ramach Projektu “Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach” przeprowadzona została inwestycja polegająca na przebudowie jednej z części obiektów poszpitalnych, tzw. części “C” oraz zmiana zagospodarowania przestrzeni wokół obiektu.

Termin realizacji Projektu: 2 wrzesień 2005 r. – 29 wrzesień 2006 r.
Wykonawca realizacji Projektu: Spółka Jawna „Wysoccy” w Chojnicach.

W ramach dotacji z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeprowadzone zostały następujące prace:

 1. Przebudowa części “C” budynku poszpitalnego z przeznaczeniem na tzw. “Wszechnicę Chojnicką”, w której znajdują się pomieszczenia dla stowarzyszeń oraz przeniesione zostały dwie biblioteki: – Biblioteka Publiczna Główna wraz z filią nr 6 – Filia Biblioteki Pedagogicznej. Powierzchnia budynku wynosi ogółem 2745,03 m2. W ramach tej części inwestycji przeprowadzone zostały: prace rozbiórkowe istniejących ścian, likwidacja istniejących dźwigów towarowo-osobowych i budowa nowych, wykonanie nowych klatek schodowych ewakuacyjnych, wykonanie wzmocnień stropów oraz budowa nowych, skucie tynków i wykonanie nowych, zerwanie posadzek istniejących i ułożenie nowych, wymiana stolarki okiennej i częściowa wymiana stolarki drzwiowej, termomodernizacja ścian budynku, wykonanie nowej elewacji, zerwanie starego pokrycia dachowego i ułożenie nowego, likwidacja instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej i ułożenie nowych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji komputerowych, teletechnicznych, sygnalizacji pożarowej i alarmowej.
 2. Zagospodarowanie terenu polegające na przebudowie uprzednio istniejącej infrastruktury oraz budowie nowej, niezbędnej z punktu widzenia potrzeb publicznych miasta, w tym:
  • wycinka drzew kolidujących z rozwiązaniami drogowymi i sieciowymi,
  • wykonanie nowych trawników i nasadzeń drzew,
  • budowa nowego wjazdu od ul. Wysokiej na teren obiektów poszpitalnych,
  • zmodernizowanie ul. Okrężnej od połączenia z ul. Mickiewicza do Placu Niepodległości,
  • wykonanie nowego oświetlenia terenu oraz nowego oświetlenia przy ul. Okrężnej,
  • oświetlenie wjazdu od ul. Wysokiej,
  • budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej,
  • budowa nowych przyłączy wodnokanalizacyjnych, energetycznych,
  • budowa parkingów dla samochodów osobowych (100 miejsc) oraz zatok autobusowych (5 miejsc),
  • budowa chodników, schodów terenowych i pochylni łączących obiekty poszpitalne z centrum miasta (przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych),
  • budowa elementów małej architektury (w tym placu zabaw dla dzieci), modernizacja boiska sportowego.
 3. Wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetycznej, cieplnej i teletechnicznej do budynku A, B i C.
 4. Wykonanie rozbiórki budynków pozostających z złym stanie technicznym na rewitalizowanym obszarze. W ramach etapu przygotowawczego wykupiono nieruchomości niezbędne do realizacji projektu (w kosztach realizacji projektu uwzględniono kwalifikowaną część nakładów na podstawie niezależnej wyceny rzeczoznawcy majątkowego). Dzięki temu udało się uporządkować stosunki własnościowe rewitalizowanego obszaru. Prawidłowa realizacja prac została zapewniona przez właściwy nadzór inżynierski.
 5. Końcowym etapem realizacji projektu był zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczeń stowarzyszeń i bibliotek oraz zakup i montaż urządzeń systemu monitoringu obiektu i otoczenia.

Zdjęcia sprzed realizacji inwestycji

Zdjęcia z realizacji inwestycji

Zdjęcia zrealizowanej inwestycji

W kategorii: Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach