Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 sierpnia 2009

Projekt „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”

Trzy logotypy. 1. Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności 2. Pomorskie w Unii 3. Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr Projektu: WND.RPPM.05.02.00-00-001/09

W piśmie z 4 września 2009r., znak sprawy DPE.U.64314-2475/09, Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku poinformował, iż Zarząd Województwa Pomorskiego w uchwale z dnia 27 sierpnia 2009r. wybrał projekt gminy Miejskiej Chojnice do dofinansowania.
Długo oczekiwana inwestycja w Parku 1000-lecia w Chojnicach realizowana będzie dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.2 Gospodarka wodna.
Wniosek aplikacyjny złożono 27 maja 2009r. i kolejne etapy oceny przechodził bez większych problemów – tylko 1 raz wezwano Beneficjenta (Gminę Miejską Chojnice) do uzupełnienia wniosku.

Pierwszy etap prac na obszarze Parku 1000-lecia to uporządkowanie gospodarki wodnej. Dopiero rozwiązanie tego problemu otworzy drogę do stworzenia bezpiecznego miejsca wypoczynku Chojniczan oraz wprowadzenia do Parku funkcji typowych dla miejskich założeń parkowych, tym funkcji rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych.

PRZEDMIOT PROJEKTU:
Projekt zakłada przebudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych na obszarze 17 ha zielonej strefy centrum. Projekt obejmuje: rowy odwadniające, istniejący zbiornik wody, 2 nowe zbiorniki, obiekty inżynierskie, urządzenia oczyszczające. Nowopowstały układ służyć będzie poprawie bilansu wodnego oraz podniesieniu poziomu retencji wód deszczowych, w tym przepływów powodziowych.
Obszar objęty ochrona przeciwpowodziowa zwiększy się do ok.49,3 ha przy wzroście objętości zretencjonowanej wody do 35.000m3

W trosce o rzetelną i przyjazną środowisku realizację inwestycji opracowano szereg badań i ekspertyz:

  • Inwentaryzacja drzewostanu przeznaczonego do usunięcia
  • Badania geotechniczne
  • Techniczne badania podłoża gruntowego oraz rozpoznanie stosunków gruntowo – wodnych terenu dla budowy obiektów hydrotechnicznych
  • Inwentaryzacja flory na terenie objętym projektem
  • Inwentaryzacja awifauny na terenie objętym projektem
  • Inwentaryzacja płazów na terenie objętym projektem
  • Ekspertyza o wpływie inwestycji p.n. „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej” na stan zachowania istniejącego drzewostanu w Parku 1000-lecia w Chojnicach
  • Ocena zagrożenia dla środowiska wodnego inwestycji p.n. „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”

CEL PROJEKTU:
Generalnym celem Projektu jest poprawa stanu środowiska i ograniczenie zagrożeń poprzez realizację kluczowego dla czystości wód jeziora Charzykowskiego i Strugi Jarcewskiej rozwiązania melioracyjnego, polegającego na objęciu oczyszczeniem z zawiesin, tłuszczy i związków ropopochodnych ścieków deszczowych spływających z około 40% zabudowanej powierzchni miasta.

PLANOWANE TERMINY REALIZACJI:
Maj 2009 – Listopad 2010

SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI:
Koszt całkowity – 10 928 877.58 zł, w tym m.in. koszt dokumentacji projektowej, robót budowlano-montażowych, wycinki drzew, nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego i promocji projektu

ZESTAWIENIE FINANSOWE:
Wydatki kwalifikowalne – 10 928 877,58 zł
Wydatki niekwalifikowalne – 0 zł
Dofinansowanie EFRR – 8 196 658,17 zł
Gmina Miejska Chojnice – 2 182 219,41 zł
Powiat Chojnicki – 550 000,00 zł

Obecnie trwa kompletowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą oraz przygotowanie postępowań przetargowych.

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej