Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 marca 2022

Procedura ubiegania się o nadanie nr PESEL

 1. Nr PESEL będzie nadawany w pierwszej kolejności osobom, które już zostały zgłoszone przez mieszkańców Chojnic, u których obecnie przebywają. Pozostałe osoby powinny zgłosić się do Biura Podawczego celem umówienia się na rejestrację. O terminie nadawania nr PESEL osoby będą powiadamiane telefonicznie – ewidencja uchodźców u osób prywatnych.
 2. Wnioski o nadanie nr PESEL można pobrać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach lub wydrukować:
 1. Do wniosku należy dołączyć fotografię spełniającą wymagania jak do dowodu osobistego tj.:
  • kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby składającej wniosek,
  • osoba na fotografii powinna patrzeć na wprost oraz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice,
  • osoba na fotografii powinna być przedstawiona bez nakrycia głowy oraz bez okularów z ciemnymi szkłami
 2. Fotografię można wykonać na koszt Urzędu Miejskiego po uprzednim pobraniu zlecenia z Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
 3. Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL należy okazać:
  • dokument podróży, Kartę Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości
  • w przypadku osób poniżej 18 roku życia – także dokument potwierdzający urodzenie – co ważne, może być to także dokument unieważniony, a mając na uwadze wyjątkowość sytuacji, w przypadku braku dokumentów należy złożyć oświadczenie.
 4. Zgodnie z art. 4 ust. 2-21 specustawy wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, trzeba złożyć osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek ten powinien złożyć jeden z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy, o którym mowa w art. 25 specustawy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
 5. Podczas składania wniosku pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek, odciski palców. Przy czym nie pobiera się odcisków palców od osoby:
  • która nie ukończyła 12. roku życia
  • od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców
  • od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe

Nadawanie nr PESEL odbywa się w Wydziale Spraw Obywatelskich , II piętro pok. 510-511 po wcześniejszym potwierdzeniu terminu.

W kategorii: Pomoc Ukrainie - sprawy uchodźców