Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

6 marca 2015

Podsumowanie projektu “Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”

Dzisiaj o godz. 11.00 w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym odbyła się konferencja prasowa podsumowująca kończący się w marcu br. projekt “Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”.

Projekt jest realizowany przez Gminę Miejską Chojnice jako partnera wiodącego wraz z 9 innymi gminami z powiatu chojnickiego i człuchowskiego (tj. Gmina Chojnice – składowisko w miejscowości: Chojniczki, Ciechocin, Gockowice, Gmina Brusy – składowisko w Kosobudach, Gmina Czersk – składowisko w miejscowości Czersk, Nieżurawa, Gmina Konarzyny – składowisko w Zielonej Hucie, Gmina Miejska Człuchów i Gmina Człuchów – składowisko w miejscowości Kiełpin, Dębnica, Gmina Przechlewo – składowisko w Przechlewie (2 sztuki), Sąpolnie, Gmina Debrzno – składowisko w miejscowości Grzymisław, Gmina Czarne – składowisko w Nadziejewie) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.1. Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zagrożeń ekologicznych, które wynikają ze składowania odpadów. W ramach przeprowadzonych prac podjęte zostały następujące działania: rekultywacja techniczna i biologiczna oraz montaż urządzeń do monitorowania wód. Realizacja projektu przyczyniła się przede wszystkim do usunięcia zagrożeń dla wód oraz środowiska gruntowego na terenach bezpośrednio sąsiadujących ze składowiskami. Zapewniono poprawę bezpieczeństwa geotechnicznego oraz krajobrazu. Realizacja projektu owocuje efektami o charakterze społecznym, ekonomicznym i ekologicznym. Wzrasta również atrakcyjność turystyczna i inwestycyjna gmin biorących udział w projekcie.

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 9,16 mln zł w tym wydatki kwalifikowane: 9,13 mln zł. Poziom dotacji EFRR wyniósł 70% czyli 6,39 mln zł. Poniżej przedstawiamy wysokość wkładu własnego w poszczególnych gminach:

  • Gmina Miejska Chojnice – wkład własny: 939.297,53 zł
  • Gmina Chojnice – wkład własny: 183.027,07 zł
  • Gmina Brusy – wkład własny: 56.160,63 zł
  • Gmina Czersk – wkład własny: 436,449,08 zł
  • Gmina Konarzyny – wkład własny: 32.003,30 zł
  • Miasto i Gmina Debrzno – wkład własny: 183.599,52 zł
  • Gmina Człuchów – wkład własny: 48.871,16 zł
  • Gmina Miejska Człuchów – wkład własny: 455.682,27 zł
  • Gmina Czarne – wkład własny: 175.262,83 zł
  • Gmina Przechlewo – wkład własny: 231.624,01 zł

Konferencję prasową podsumowującą projekt poprowadził Zastępca Burmistrza Miasta Chojnice Edward Pietrzyk. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele poszczególnych gmin biorących udział w Projekcie oraz inspektor nadzoru Krzysztof Kisiel.

W kategorii: Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze