Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 lipca 2023

Pismo Burmistrza Miasta Chojnice dotyczące koncepcji połączenia drogowego pomiędzy ulicami Kościerską i Gdańską

Chojnice, dnia 17.07.2023 r.

BI.7013.5.2020

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękuję za udział w konsultacjach dotyczących budowy łącznicy drogowej pomiędzy ulicami: Kościerską i Gdańską. Wpłynęło do nas 28 wiadomości i pragnę Państwa zapewnić, że wraz z moimi współpracownikami przeanalizowaliśmy je bardzo wnikliwie.

Przed powstaniem proponowanego wariantu, który oddaliśmy pod Waszą ocenę, rozpatrywaliśmy też inne warianty. W aspekcie komunikacyjnym, przedłożone Państwu rozwiązanie przebiegu nowej drogi było najkorzystniejsze, ale w swojej korespondencji podnosicie Państwo inne argumenty, które zaważyły na mojej decyzji o rezygnacji z tego wariantu. W korespondencji poruszyliście państwo 13 różnych problemów. Konsultowałem się już z dwoma mieszkańcami, którzy realizowali akcję plakatowania, a także z Panem, który prowadzi na Facebooku portal Chojnice998.

Generalnie, nie akceptujecie Państwo odcinka łącznicy od granicy obszaru zagospodarowanego przemysłowo do nowego ronda, które miałoby powstać przy ul. Ks. Pomorskich, a także odcinka od ronda, wzdłuż terenu rekreacyjnego i kompleksu garaży w ciągu ul. Karsińskiej. W związku z tym podjąłem decyzję o powstaniu nowej koncepcji, która wyłączy wyżej opisany przebieg, natomiast nowy będzie realizowany wzdłuż terenu przemysłowego (prostopadle do ul. Czerskiej) i dalej, w kierunku ul. Gdańskiej, po terenach należących do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.

Nowy przebieg powoduje brak ingerencji w istniejące boisko piłkarskie, w teren rekreacyjno-zielony oraz wyeliminuje uciążliwości związane z hałasem i zanieczyszczeniami powietrza. Były to, oprócz ochrony terenu rekreacyjnego, Państwa główne postulaty. Zmniejszamy również dzięki temu prawie do zera potrzebę wycinki drzew. Nowy przebieg nie będzie miał wpływu na ruch pieszych, ponieważ sytuacja ul. Karsińskiej i wykluczonego fragmentu ul. Czerskiej zupełnie się nie zmieni. Ruch ciężarówek nie będzie się odbywał przez osiedle, tylko przez nową łącznicę.

Po sporządzeniu nowej koncepcji poddamy ją ponownym konsultacjom.

Pytali Państwo również, dlaczego skrzyżowanie ulic: Kościerskiej, Rzepakowej i Czerskiej nie będzie rondem. Ruchem na tym skrzyżowaniu zarządza Urząd Marszałkowski, natomiast zarządcą infrastruktury jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Obie te instytucje nie wyraziły zgody na budowę ronda, natomiast wyraziły zgodę na budowę skrzyżowania skanalizowanego z sygnalizacją świetlną, tłumacząc taką decyzję faktem, iż w ciągu drogi wojewódzkiej nr 235 w granicach miasta (ul. Kościerska) nie ma rond.

Aspekty, które poruszyłem w korespondencji do Państwa podniosłem również na moim koncie na Facebooku. Odnajdziecie je Państwo również w mediach.

Jeszcze raz dziękuję za udział w konsultacjach.

Pozdrawiam serdecznie

W kategorii: Aktualności