Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

13 września 2010

Opis postępu przebudowy na dzień 13 września 2010 r.

W miesiącu sierpniu 2010 roku, trwały prace związane z usuwaniem usterek.

Pierwsze spotkanie Komisji odbiorowej (powołanej Zarządzeniem nr 72/10 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10.08.2010r.) w obecności Wykonawcy i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego odbyło się w dniu 16.08.2010r. Jednym z punktów posiedzenia był przegląd inwestycji w terenie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

  • jakość wykonania robot drogowych,
  • zieleń,
  • poziomowanie studni,
  • oznakowanie poziome i pionowe,
  • monitoring.

Na okoliczność spotkania sporządzono protokół, w którym spisano wszystkie zauważone usterki. Wykonawca zobowiązał się do ich usunięcia do dnia 26.08.2010 roku.
Kolejne spotkanie Komisji odbiorowej odbyło się dnia 27.08.2010r. kiedy to zgłoszono nowe uwagi i ustalono termin odbioru końcowego.

Odbiór końcowy inwestycji odbył się w dniu10.09.2010r. Inwestycja została odebrana bez uwag, jakość wykonanych robót i użytych materiałów oceniono jako dobrą.

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad