Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

11 sierpnia 2022

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Chojnice na rok szkolny 2022/2023

Działając na podstawie uchwały Nr XVIII/205/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Urząd Miejski w Chojnicach przedstawia do konsultacji projekt Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Chojnice na rok szkolny 2022/2023.

W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Chojnice, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 10 sierpnia do 17 sierpnia 2022 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Do załączonego formularza opinii należy dołączyć wyciąg ze statutu organizacji wskazujący dziedziny działalności. Uprawnione do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Formularz zgłoszenia opinii z załącznikami należy:

  • przesłać na adres: Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice lub
  • złożyć osobiście w biurze podawczym lub
  • przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej za adres e-mail: [email protected]

                                                                                                 dr Arseniusz Finster

                                                                                                   Burmistrz Chojnic

Formularz

Projekt uchwały

Dokumenty do pobrania:

FormularzFormularz [13 KB, doc]
Projekt uchwałyProjekt uchwały [18 KB, docx]

W kategorii: Konsultacje