Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

14 września 2023

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)  oraz § 3 Uchwały Nr LVI/693/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 sierpnia 2023 r.
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Miejskiej Chojnice, a także sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania służącego tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2023 r. poz. 3931)

ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych
z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe (ROD), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych zainteresowanych uzyskaniem dotacji
z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej wpływających na poprawę warunków do korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców lub zwiększających dostępność społeczności lokalnej do tego rodzinnego ogrodu działkowego

Ogólne zasady naboru wniosków:

 1. Kryteria i zasady udzielania oraz rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem warunków dla  rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych określa uchwała NR LVI/693/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 31 lipca 2023r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Miejskiej Chojnice, a także sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania służącego tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.
 2. Wnioski o dotacje, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wymienionej uchwały, kierowane do Burmistrza Miasta Chojnice, należy składać do dnia 21 września 2023r. – bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, Stary Rynek 1,  Biuro Podawcze
 3. Wzór wniosku można pobrać w Urzędzie Miejski w Chojnicach w Wydziale Gospodarki Komunalnej (pokój 610) oraz ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
 4. Do wniosku, o którym mowa w pkt 3, wnioskodawca dołącza:
 5. uzasadnienie, w którym stowarzyszenie ogrodowe wykaże, że zadanie objęte wnioskiem o udzielenie dotacji jest zadaniem służącym tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej wpływającym na poprawę warunków do korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców lub zwiększającym dostępność społeczności lokalnej do tego rodzinnego ogrodu działkowego,
 6. pełny lub aktualny odpis z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego albo informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu lub pełnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 7. kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli wymóg ich uzyskania wynika z przepisów prawa budowlanego, a roboty te objęte są wnioskiem o udzielenie dotacji celowej,
 8. dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością,
 9. projekt planowanego przedsięwzięcia, o ile jest wymagany przez przepisy odrębne,
 10. oświadczenie stowarzyszenia ogrodowego, że nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Rodzaj zadań, na które może być udzielona dotacja:

 1. Z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice mogą być udzielane dotacje celowe dla stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. Dotacje mogą być udzielone w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, która wpłynie na poprawę warunków do korzystanie z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD, a których realizacja wraz z odbiorem końcowym zakończy się w terminie do 30 listopada 2023r.
 2. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz.U z 2021r. poz. 1073), dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

Wysokość środków przeznaczonych na dotację:

Środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy na dotacje celowe udzielanie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Miejskiej Chojnice, na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych w roku 2023r. wynoszą 20.000,00 zł.

Wysokość dotacji:

Dotacja na wykonanie przedsięwzięcia może być udzielona w danym roku budżetowym do wysokości 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia, jednakże nie więcej niż 20.000,00 zł brutto.

Umowa o udzieleniu dotacji:

 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy, w której mowa w art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zawartej między gminą, a stowarzyszeniem ogrodowym.
 2. Przyznana dotacja może być przekazana jednorazowo lub w transzach w terminach ustalonych w umowie.
 3. Dotacją objęte zostaną udokumentowane wydatki poniesione przez stowarzyszenie po podpisaniu umowy.

Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji:

 1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w formie sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Beneficjent jest zobowiązany do przekazania sprawozdania, w terminie 14 dni od daty wykorzystania dotacji, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
 2. Sprawozdanie powinno zawierać:
 3. szczegółowy opis wykonania zadania służącego tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, z uwzględnieniem osiągniętych celów oraz zrealizowanych działań;
 4. zestawienie wydatków poniesionych na wykonanie zadania służącego tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania.
 5. Obligatoryjnymi załącznikami do sprawozdania są:
 6. kopie faktur/rachunków wystawionych imiennie na stowarzyszenie ogrodowe, potwierdzające poniesione wydatki na realizację zadania wraz z potwierdzeniem realizacji zapłaty;
 7. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołu odbioru robót, jeśli ze względu na rodzaj wykonywanych zadań było wymagane sporządzenie protokołu odbioru.

BURMISTRZ                        

                                                                                                 dr inż. Arseniusz Finster

W kategorii: Ogłoszenia