Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

6 września 2023

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chojnice o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i możliwościach zapoznania się z jego treścią

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), informuję o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kościerskiej w Chojnicach, uchwałą Nr LVII/698/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, pokój nr 607 oraz na stronie internetowej gminy.

W kategorii: Ogłoszenia