Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 października 2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Zespołu Doradczego do spraw „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030″

Mając na względzie konieczność przygotowania, opracowania i wdrożenia „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030” (zwanej dalej Strategią) z zastosowaniem kompleksowego partnerstwa obejmującego partnerów gospodarczych i społecznych oraz właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, ogłaszam nabór kandydatów na członków Zespołu Doradczego do spraw „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030″ (zwanego dalej Zespołem Doradczym).

Zespół Doradczy będzie doradzał uczestnikom Porozumienia zawartego w dniu 6 lipca 2022 r. w Chojnicach w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030” pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a Gminą Chojnice, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Człuchów, przy udziale Powiatu Chojnickiego i Powiatu Człuchowskiego w szczególności w opracowaniu, przygotowaniu i wdrażaniu Strategii.

Zespół Doradczy będzie spełniał wymóg zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie i realizację Strategii, wynikający z postanowień Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce.

W ramach niniejszego naboru wyłonionych zostanie 6 członków Zespołu Doradczego spośród kandydatów reprezentujących partnerów gospodarczych, społecznych oraz podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie.

Jedna organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot prowadzący działalność na terenie województwa pomorskiego, w tym na terenie Gminy Miejskiej Chojnice, Gminy Chojnice, Gminy Miejskiej Człuchów lub Gminy Człuchów, a reprezentujący ogólny interes uczestników życia publicznego, społecznego i poszczególnych branż gospodarki, może zgłosić nie więcej niż jednego przedstawiciela do prac w Zespole Doradczym.

Osoby składające zgłoszenie, powinny reprezentować organizacje pozarządowe lub podmioty spełniające wymogi ogłoszenia aktywnie działające w przynajmniej jednym z następujących obszarów tematycznych:

  1. organizacje pozarządowe lub podmioty działające w sferze przyrodniczej, w tym na rzecz ochrony środowiska lub edukacji ekologicznej,
  2. organizacje pozarządowe lub podmioty działające w sferze gospodarczej, w tym zrzeszenia przedsiębiorstw, rzemieślników,
  3. organizacje pozarządowe lub podmioty działające w sferze transportu, w tym szczególnie transportu publicznego,
  4. organizacje pozarządowe lub podmioty działające w sferze społecznej z uwzględnieniem promowania włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji,
  5. organizacje pozarządowe lub podmioty działające w sferze kultury i sportu.

W przypadku, gdy wpłynie większa liczba zgłoszeń w ramach rodzajów organizacji pozarządowych lub podmiotów, Burmistrz Miasta Chojnice lub osoba przez niego wskazana, przeprowadzi losowanie, z którego sporządzony zostanie protokół. Procedurę losowania będą mogli obserwować wszyscy zgłoszeni do udziału w Zespole Doradczym – o jej terminie i miejscu zostaną oni wcześniej poinformowani.

Kandydaci zgłoszeni do Zespołu roboczego ds. Strategii przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione powyżej powinni spełniać następujące kryteria:

  1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i złożyć stosowne oświadczenie w sprawie spełnienia tego kryterium,
  2. złożyć oświadczenie o gotowości do rzetelnej i bezstronnej współpracy w ramach Zespołu Doradczego,
  3. posiadać wiedzę na temat ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru opracowania Strategii.

Zgłoszeni kandydaci składają oświadczenia o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz o gotowości do rzetelnej i bezstronnej współpracy w ramach Zespołu roboczego ds. Strategii, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Uczestnictwo w Zespole Doradczym ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie lub rekompensata za utracone zarobki.

Zasady powoływania i tryb pracy zespołu reguluje Zarządzenie nr 137/2022 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 12 września 2022 r. w sprawie : powołania Zespołu Doradczego do spraw „Strategii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030″ oraz nadania Regulaminu.

Zgłoszenia przedstawiciela organizacji lub podmiotu należy dokonać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] poprzez wypełnienie i przesłanie podpisanego oraz zeskanowanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

Zgłoszenie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2022 roku. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 3971800 wew. 24 lub pod adresem e-mail: [email protected]

Dokumenty do pobrania:

OgłoszenieOgłoszenie [39 KB, doc]

W kategorii: Ogłoszenia