Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 grudnia 2016

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chojnice ogłasza przystąpienie do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice

Projekt pn. „Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 oraz z budżetu państwa.
Nr Umowy: POPT/10/15 z dnia 23 marca 2016 r.
Dotacjobiorca: Gmina Miejska Chojnice
Podmiot ponoszący wydatki w imieniu Dotacjobiorcy: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice

Chojnice, dn. 12 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Chojnice ogłasza przystąpienie do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice.

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Chojnicach uchwały Nr XXIV/254/16 z dnia 12 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza przeprowadzenie I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Chojnice”.

Spotkania konsultacyjne skierowane są do wszystkich mieszkańców i interesariuszy miasta Chojnice, natomiast celem konsultacji społecznych jest włączenie wszystkich mieszkańców w proces rewitalizacji oraz zebranie sugestii, opinii oraz pomysłów interesariuszy.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą podczas spotkań otwartych, w dniach:

  • 21 grudnia 2016 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, w sali obrad, pokój nr 408
  • 29 grudnia 2016 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, w sali obrad, pokój nr 408
Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Ministerstwo Rozwoju 4. Unia Europejska Fundusz Spójności

W kategorii: Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach