Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

8 grudnia 2022

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chojnice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice i prognozy oddziaływania na środowisko

W kategorii: Ogłoszenia