Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 listopada 2001

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową systemu kanalizacji sanitarnej oraz modernizacją i budową przepompowni ścieków

Inwestycję rozpoczęto we wrześniu 1999 roku, a zakończono 30 listopada 2001r. Koszt całego zadania inwestycyjnego wyniósł 10.422.184,32 zł
z czego w 2001 roku wykonano roboty na kwotę 1 818 900 zł.

Przedmiotowa inwestycja była realizowana ze środków finansowych:

* Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 2 000 000 zł (pożyczka)
* Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 2 000 000 zł (pożyczka)
* Fundacji EkoFundusz w Warszawie – 3 000 000 zł (dotacja)
* Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie – 300 000 zł (dotacja)
* Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – 120 000 zł (dotacja)
* Gminy Miejskiej Chojnice 3 002 184 zł

W wyniku zrealizowanego zadania inwestycyjnego zmodernizowano i rozbudowano istniejącą oczyszczalnią o przepustowości Qśr= 14000 m3/d, Qmax= 17000 m3/d o niżej wymienione budowle:

* nowy osadnik wtórny – radialny D = 42,
* modernizację komór denitryfikacji i predenitryfikacji o kubaturze w sumie 7290 m3,
* adaptację istniejących komór denitryfikacji i biosorpcji do pełnienia funkcji komory predenitryfikacji,
* adaptację komory beztlenowej, dwóch komór denitryfikacji i dwóch komór nitryfikacji,
* komorę stabilizacji osadu w części istniejącej komory biostabilizacji o kub. 2430 m3,
* stanowisko dmuchaw,
* stanowisko odwadniania i higienizacji osadu,
* modernizację piaskownika z nowym separatorem piasku,
* system sterowania i automatyki,
* plac pod kompostownię,
* modernizację budynku socjalno-technicznego, części dróg i zieleni.

Ponadto w ramach tej inwestycji zmodernizowano również przepompownie ścieków przy ul. Zielonej. Wymieniono pompy, zamontowano nowe gęste kraty z podajnikiem oraz wykonano hermetyczną zlewnię nieczystości płynnych.

Natomiast budowa systemu kanalizacji sanitarnej obejmowała:

* przebudowę wraz z zwiększeniem średnicy kanału sanitarnego w ul. Zielonej, o długości 256,0 mb oraz przebudowę kolektora deszczowego o długości 70,0 mb,
* budowę kolektora sanitarnego grawitacyjnego z ODJ “Asnyka”- ul. Bałckiego do ul.Bytowskiej poprzez Zamieście, o długosci 1662,0 mb,
* modernizację wraz z częściową przebudową kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Angowickiej o długości 727,37 mb,
* skanalizowanie ODJ “Pawłówko”, na którym wybudowano sieć kanalizacyjną grawitacyjną ø160 – 250 o łącznej długości 4399,0 mb w ulicach: Przytorowej, Ludowej, Willowej, Skrajnej, Ustronnej, Długiej, Liściastej,
* Ponadto wybudowano przepompownię ścieków przy ul Długiej z kanałem tłocznym ø90 o długości 351,0 mb i przy ulicy Przemysłowej wraz z zasilaniem energetycznym.

W kategorii: 2001