Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 grudnia 2023

LXI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 18.12.2023 – na żywo o godz. 10:00

  1. Otwarcie sesji:
   1. stwierdzenie quorum,
   2. wnioski do porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu LX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
  3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
  6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na LX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
  7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
  8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
  9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.
  10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.
  11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2042.
  12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r.
  13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  14. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu „STOP dla SMOGU w Chojnicach”.
  15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.
  16. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji.
  17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda.
  18. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
  19. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
  20. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
  21. Zakończenie LXI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

  W kategorii: Aktualności