Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 grudnia 2023

Informacja dot. sporządzania Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Chojnice 

Szanowni Państwo,

W listopadzie br. Miasto Chojnice przystąpiło do sporządzenia Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Chojnice. Jego głównymi celami są identyfikacja najważniejszych obszarów problemowych wynikających ze zmian klimatu oraz określenie niezbędnych działań mających na celu rozwiązanie lokalnych problemów klimatycznych. Fale upałów, susze i powodzie to realne problemy o zasięgu globalnym, ale adaptacja do nich to działanie, które musimy realizować lokalnie.

Działania zmierzające do ograniczania skutków zmian klimatycznych przynoszą nam cały szereg korzyści, niekoniecznie bezpośrednio związanych ze zmianami klimatu. Dotyczy to zwłaszcza zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza oraz ochrony wód i bioróżnorodności. Poza tym działania takie jak sadzenie drzew czy tworzenie ogrodów deszczowych mogą przyczyniać się do poprawy estetyki otoczenia i poprawiać nasze samopoczucie i zdrowie. W miastach, w warunkach ograniczonych możliwości przestrzennych, musimy dążyć do maksymalizacji korzyści, jakie mamy z przyrody. Administracja, zarówno Unii Europejskiej, jak i Polski, dostrzega problem. Tworzone są instrumenty planistyczne, prawne i finansowe sprzyjające działaniom adaptacyjnym. Umowa partnerstwa określa strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych w Polsce w latach 2021-2027, przeznacza bardzo istotne środki m.in. na skuteczną adaptację do zmian klimatycznych. Podobnie Krajowy Plan Odbudowy.

Istotnym elementem opracowania dokumentu są konsultacje społeczne realizowane w dwojaki sposób. Z jednej strony poprzez organizację warsztatów w maju i sierpniu 2024 r., a z drugiej – przez wykorzystanie internetowej geoankiety dostępnej dla wszystkich. Celami konsultacji społecznych jest z jednej strony informacja o przygotowywanym planie, a z drugiej zebranie Państwa doświadczeń i opinii na temat dostrzegalnych zmian klimatycznych, a także wzmocnienie współdziałania różnych grup społecznych na rzecz klimatu i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska. Geoankieta jest dostępna pod adresem https://mapujklimat.pl/chojnice/chojnice_.html. Bardzo zależy nam na zebraniu Państwa opinii, pomogą nam one w formułowaniu zaleceń dotyczących rozwiązywania problemów klimatycznych w Chojnicach.

W kategorii: Aktualności