Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 lutego 2023

LI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 27.02.2023

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XLVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Przyjęcie protokołu XLIX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 4. Przyjęcie protokołu L sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 5. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 8. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XLVIII, XLIX i L sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 9. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 10. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.
 14. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/602/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2023.
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach.
 18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/398/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Lichnowskiej w Chojnicach.
 19. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 20. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 21. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/574/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 października 2022r. w sprawie zbycia nieruchomości.
 22. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 23. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 24. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 25. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 26. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 27. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 28. Projekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości.
 29. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2023 rok.
 30. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 31. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 32. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 33. Zakończenie LI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: 2023