Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 grudnia 2013

Konsultacje społeczne dot. projektu zmiany uchwały Nr V/49/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju miasta Chojnice

Chojnice, 5 grudnia 2013 r.

Burmistrz Miasta Chojnice informuje, że w dniu 5 grudnia br. rozpoczęły się KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu zmiany uchwały Nr V/49/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju miasta Chojnice.

          W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja mieszkalnych budynków wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach”, ubiegającego się o dofinansowanie z tzw. Inicjatywy Jessica w ramach Osi Priorytetowej 3. Funkcje Miejskie i Metropolitarne Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach zwróciła się do Urzędu Miejskiego w Chojnicach z prośbą o uwzględnienie realizowanego projektu w Strategii Rozwoju Miasta Chojnice.

          Ze względu na konieczność pilnego podpisania umowy o dofinansowanie z w/w Inicjatywy, niezbędne jest jak najszybsze wprowadzenie tytułu projektu do obecnie obowiązującej Strategii.

Projektowana zmiana Strategii rozwoju miasta Chojnice polega na tym, iż w uchwale
Nr V/49/03 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju miasta Chojnice, w załączniku nr 1:

1) Cel 4.1.1.3. otrzymuje brzmienie:
„ 4.1.1.3. Infrastruktura techniczna osiedli mieszkaniowych
►Budowa infrastruktury związanej z tworzeniem nowych osiedli
►Uzupełnienie infrastruktury w osiedlach istniejących
►Termomodernizacja mieszkalnych budynków wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach ”;

2) Cel 4.2.1.1 otrzymuje brzmienie:
„ 4.2.1.1. Zmiana systemów grzewczych w mieście
►Likwidacja lokalnych kotłowni węglowych i koksowych lub wymiana na mniej uciążliwe i ekologiczne źródła ciepła
►Rozbudowa systemu ciepłowniczego zgodnie z projektem założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
►Rozbudowa sieci gazowniczej
►Opracowanie programu promowania zadań termo modernizacyjnych  i zachęt dla właścicieli nieruchomości do stosowania paliw ekologicznych oraz ograniczenia emisji (m.in. likwidacja niskiej emisji)
►Termomodernizacja mieszkalnych budynków wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach
►Zapobieganie spalaniu odpadów w kotłowniach lokalnych ”.

Konsultacje społeczne projektu zmiany uchwały Nr V/49/03 Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju miasta Chojnice rozpoczęły się w dniu 5 grudnia i potrwają do 15 grudnia br.

Formularz zgłoszenia opinii jest podstawową bezpośrednią formą konsultacji, za pomocą którego można zgłaszać swoje uwagi do w/w zmiany, wysyłając go na adres e-mail: [email protected]

Intencją Burmistrza Miasta Chojnice jest, aby konsultacje społeczne odbywały się
w powszechnym dialogu angażującym zarówno instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych, jak i mieszkańców Chojnic.

W ramach konsultacji społecznych projektu zmiany uchwały Nr V/49/03 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju miasta Chojnice, dopuszcza się również bezpośrednie składanie uwag w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

                                                                            Burmistrz Miasta Chojnice

                                                                            dr Arseniusz Finster

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice na lata 2002-2014