Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

2 stycznia 2023

Konferencja podsumowująca zakończenie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”

W dniu 29 grudnia w sali obrad chojnickiego ratusza odbyła się konferencja  podsumowująca zakończenie projektu pn. „Poprawa  gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”. Inwestycja realizowana była na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Miejskiej Człuchów w formie partnerstwa zawartego pomiędzy Gminą Miejską Chojnice, Gminą Miejską Człuchów i Powiatem Chojnickim, w którym Chojnice pełniły funkcję Lidera. Inwestycja realizowana była od listopada 2017 r., a jej koszt całkowity wyniósł 88,21 mln zł, z czego 51,96 mln zł to kwota dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Celem projektu było wzmocnienie odporności Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego na powodzie i susze. Cel ten został osiągnięty m.in. poprzez zwiększenie retencji powierzchniowej dzięki budowie 4 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności ok. 88,9 tys. m3 jak również poprzez wyrównanie przepływów w ciekach i usprawnienie systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych oraz roztopowych dzięki budowie ok. 14,2 km sieci kanalizacji deszczowej. Poza poprawą bezpieczeństwa, zakładanym efektem realizacji przedsięwzięcia była również znaczna redukcja zanieczyszczeń trafiających do odbiorników wraz z wodami opadowymi i roztopowymi poprzez budowę urządzeń podczyszczających i monitorujących, a tym samym poprawa stanu ekologicznego wód powierzchniowych i podziemnych oraz licznych obszarów chronionych. Zrealizowane działania wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej, osiedleńczej i gospodarczej regionu.

Zakres rzeczowy projektu w mieście Chojnice został zrealizowany w ramach 9 umów na wykonanie robót budowlanych oraz umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego i umowy na pełnienie nadzoru autorskiego i obejmował:

– wykonanie grawitacyjnej kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 11,5 km wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni ok. 30 ulic w różnym zakresie, m.in. Władysława Jagiełło, Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Zygmunta Augusta, Kazimierza Wielkiego, Jedności Robotniczej, Królowej Jadwigi, Bolesława Chrobrego, Wojska Polskiego, Batalionów Chłopskich, Al. Brzozowa, Prochowa, H.Sawickiej, Ducha Św., Findera (obecna Łąkowa), Okrzei, Kasprzaka, Al. Sobierajczyka, G.Goedtke, 14 Lutego (obecna Sepoleńska), Wycecha.

– wykonanie 4 zbiorników retencyjnych: „Sobierajczyk”, „Zachodni”, „Zachodni – Człuchowska, zbiornik buforowy „Angowicka” oraz przebudowę zbiornika retencyjnego  „Fatimska” o łącznej pojemności retencyjnej ok. 88,9 tys. m3 pełniących funkcję akwenów przyjmujących nadmiar wody w sytuacjach występowania deszczy nawalnych i przepływów wezbraniowych

– regulację Strugi Jarcewskiej: w zabudowie na długości ok. 429 m oraz w korycie otwartym na długości ok. 2,72 km  wraz z przebudową bystrotoku

– zmianę parametrów technicznych 3 głównych rowów melioracyjnych: Południowego, S-J i Zachodniego będących odbiornikami wód deszczowych dla południowej i zachodniej części miasta

– wykonanie 12 układów separatorów oczyszczających wody opadowe i roztopowe

– wykonanie 4 zastawek sterujących.

Koszt całkowity projektu szacowany jest na: 88,21 mln zł, w tym:

– Gmina Miejska Chojnice: 80,65 mln zł – dofinansowanie: 48,09 mln zł

– Gmina Miejska Człuchów: 4,69 mln zł – dofinansowanie: 3,35 mln zł

– Powiat Chojnicki: 2,87 mln zł – dofinansowanie: 0,52 mln zł.

Postępująca urbanizacja miast, zwiększenie powierzchni utwardzonych wymagały podjęcia pilnej interwencji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Chojnicko-Człuchowskiego MOF. Wybrany do realizacji w ramach projektu zakres prac to wariant kompleksowy polegający na przeprowadzeniu całości niezbędnych działań w zakresie regulacji i uporządkowania systemu kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury przeciwpowodziowej na terenie całego obszaru objętego projektem. Pozwoli to na zabezpieczenie przeciwpowodziowe znacznego obszaru obu miast, w tym zabytkowych centrów oraz uzyskanie  największych korzyści społecznych (poprawa warunków bytowych, zminimalizowanie zagrożeń związanych z zalewaniem), środowiskowych (poprawa jakości wód powierzchniowych: Strugi Jarcewskiej, Brdy, Jeziora Charzykowskiego, jezior człuchowskich) i gospodarczych (koszty napraw skutków zalań i podtopień).

W kategorii: Aktualności