Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 maja 2014

Cmentarz rzymsko – katolicki parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela

Cmentarz rzymsko – katolicki parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela (Fotografia 2014 r.)

Cmentarz rzymsko – katolicki parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela (Fotografia 2014 r.)

Założony w 1825 r., powiększony w latach 30 – tych XX w.  od wsch. ogrodzony zabytkowym murem ceglanym.  Najstarsze zachowane nagrobki z początku XX w., oraz z okresu międzywojennego. Nagrobki wykonane z lastrika, metalu, oraz z zaprawy cementowo –wapiennej w formie tumb, krzyży, figur pełnoplastycznych, oraz obejść metalowych. Zabytkowe aleje obsadzane lipami, akacjami i kasztanowcami.

The Roman – Catholic Cemetery of the Parish devoted to Beheading of St. John the Baptist.

It was established in 1825, enlarged in the 30 – of the twentieth century, from the east it is fenced by a historical brick wall. The oldest remained gravestones come from the early twentieth century and from the interwar period. Gravestones are made of terrazzo, metal, and cement-lime mortar in the form of tumb, crosses, full-plastic statues, and metal bypasses. The historic avenues are planted by  lime trees, acacias and chestnut trees.

Römisch-katholischer Friedhof an der Pfarrkirche “Die Enthauptung des Hl. Johannes des Täufers”

Er wurde 1825 errichtet; in den 30-er Jahren des 20. Jahrhunderts vergrößert; von der östlichen Seite mit der historischen Ziegelmauer eingezäunt. Hier befinden sich die ältesten erhalten gebliebenen Grabmäler aus dem 20. Jahrhundert und aus der Zwischenkriegszeit. Die Grabmäler sind aus Terrazzo, Metall und Zement- und Kalkmörtel in Form von Tumben, Kreuzen, vollplastischen Figuren gemacht. Die historischen Alleen sind mit Linden, Akazien und Kastanien bepflanzt.

Na górze napis zabytek chroniony prawem. Poniżej znak graficzny - logo składające się z trzech trójkątów: dwóch białych bocznych i jednego górnego granatowego złączonych z dołu kwadratem o kolorze granatowym.

W kategorii: Zabytki