Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 grudnia 2023

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: wydaniu w dniu 18.12.2023 r. znak: PP.6733.16.2023 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji znak PP.6733.16.2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach nr 2966 i nr 2967 w ulicy Armii Krajowej w Chojnicach.

Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim Wydział Planowania Przestrzennego pok. 608 i tam też można składać odwołanie w terminie 14 dni.

W kategorii: Ogłoszenia