Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

11 stycznia 2024

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: wydaniu w dniu 10 stycznia 2024 r. znak: PP.6733.19.2023 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci średniego ciśnienia.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 997 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji znak PP.6733.19.2023 z dnia 10 stycznia 2024 r. dla inwestycji  polegającej na budowie sieci średniego ciśnienia na działce nr 3196 przy ulicy Piotra Skargi w Chojnicach.

 Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim Wydział Planowania Przestrzennego pok. 608 i tam też można składać odwołanie w terminie 14 dni.

W kategorii: Ogłoszenia