Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

23 listopada 2021

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz załącznika do Uchwały Nr XXXII/447/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji konkursowych Urzędu Miejskiego w Chojnicach do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań w 2022 roku. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Miasta Chojnice, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert. Przedstawiciela organizacji do komisji konkursowej może rekomendować dyrektor wydziału odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny. Do prac komisji nie mogą być powołane osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w danym konkursie ofert. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

I. Wymagania ogólne dla kandydatów na członków do komisji konkursowych:

Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na zadania do realizacji w 2022 r., mogą być przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
II. Zadania komisji konkursowej:

  1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert;
  2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;
  3. proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Chojnic.

III. Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:
Zgłoszenie do Listy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miejski w Chojnicach w roku 2022”,

  • w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach, 89-600 Chojnice, Stary Rynek 1 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected]

IV. Termin składania dokumentów: do 10 grudnia 2021 r.

V. Uwagi końcowe:

  1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń.
  2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub nie będą złożone na odpowiednim druku nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu Listy.
  3. Lista kandydatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu do dnia 15 grudnia 2021 roku.


Burmistrz Chojnic
dr inż. Arseniusz Finster

W kategorii: Konkursy