Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

2 kwietnia 2004

Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy

TERMIN REALIZACJI: 19.05.2006r. – 31.05.2007r.

Miejscowość Charzykowy to zaplecze rozwoju turystyki kwalifikowanej subregionu chojnickiego. Na szczególną uwagę zasługuje rozwijająca się tu turystyka wodna w oparciu o działalność dwóch klubów żeglarskich tj.

 • Chojnickiego Klubu Żeglarskiego założonego w 1922 r. przez Ottona Weilanda /jako pierwszego klubu żeglarskiego w Polsce/,
 • Ludowego Klubu Sportowego.

Dodatkowym atutem jest usytuowanie miejscowości na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w otulinie Parku Narodowego „Borów Tucholskich” oraz przy jednym z większych jezior w Polsce /21 pod względem wielkości/, tj. Jeziorze Charzykowskim, które charakteryzują następujące wielkości:

Powierzchnia jeziora – 1 367 ha
Pojemność zbiornika – 135 mln
Wzniesienie npm – 120,35 m
Długość – 10 km
Szerokość – 2400 m
Głębokość średnia – 9,80 m
Głębokość największa – 30,50 m

Samorządy Miasta i Gminy Chojnice podjęły się działania służącemu rozwojowi turystycznemu i gospodarczemu subregionu chojnickiego związanego z ziemią charzykowską, a mianowicie realizacji programu pt. „Charzykowy – centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych„, w który wpisane zostały dwie inwestycje tj. budowa przystani jachtowej i budowa promenady w miejscowości Charzykowy.
Dla realizacji zadania dwa lokalne samorządy, tj. Miasto i Gmina Chojnice podjęły uchwały oraz podpisały partnerskie porozumienie celem wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia.

W ramach umowy partnerskiej oba samorządy podzieliły się rolami służącymi jak najszybszemu przygotowaniu przedsięwzięcia:
– Miasto Chojnice zobowiązało się do przygotowania dokumentacji technicznej na budowę przystani jachtowej w miejscowości Charzykowy oraz finansowania budowy przystani dla jachtów z wyłączeniem środków pozyskanych na ten cel z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dysponowanego za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i pomniejszonego o dofinansowanie z budżetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

– Gmina Chojnice zobowiązała się do przedłożenia dokumentacji technicznej na budowę promenady w m. Charzykowy wraz z finansowaniem kosztów budowy promenady pomniejszonego o środki pozyskane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Nowoprojektowana przystań jachtowa oparta została o dwa pomosty, tj. pomost Chojnickiego Klubu Żeglarskiego oraz pomost Ludowego Klubu Sportowego

Historycznie istniejące pomosty w miejscowości Charzykowy /rok 1938/

Historycznie pomost w miejscowości Charzykowy /rok 1938/

Pomosty w m. Charzykowy /rok 2003/

pomost Charzykowy 2003 r

Przygotowana koncepcja budowy przystani jachtowej uwzględniała wybudowanie trzech dodatkowych pomostów cumowniczych, które umiejscowione zostaną pomiędzy istniejącymi i dadzą łącznie miejsce do cumowania 100 jachtów.

Koncepcja budowy przystani jachtowej w m. Charzykowy /wykonawca: Pracownia projektowa p. Wojciecha Karolaka/

Koncepcja budowy przystani jachtowej w m. Charzykowy

Gmina Miejska Chojnice – Beneficjent Końcowy Projektu – w partnerstwie z Gminą Chojnice, przygotowała i złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Charzykowy – centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych”, w ramach którego miały być realizowane dwie inwestycje, tj.:
– budowa przystani dla jachtów
– budowa promenady w miejscowości Charzykowy

Lokalne samorządy uzyskały w tej kwestii wsparcie stowarzyszeń z terenu ziemi chojnickiej m.in. Chojnickiego Klubu Żeglarskiego, Ludowego Klubu Sportowego, Fundacji Rozwoju Charzyków, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Bory Tucholskie”, Chojnickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.

Projekt „Charzykowy – centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych” przeszedł pomyślnie zarówno ocenę formalną jak i merytoryczną dokonane w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Umiejscowiony został również na wysokiej – piątej  – pozycji po posiedzeniu Pomorskiego Komitetu Sterującego. Z uwagi jednak na niewielką ilość dostępnych środków nie zakwalifikował się do wsparcia z budżetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Spowodowało to konieczność rozwiązania wszelkich zawartych porozumień na wspólną realizację przedsięwzięcia.

Jednakże ze względu na otrzymane zapewnienie współfinansowania inwestycji budowy przystani dla jachtów, jako tej o  szczególnym  znaczeniu dla sportu, z budżetu Ministra Sportu, zostały podjęte działania zmierzające do uzyskania alternatywnego finansowania inwestycji.

W związku z zaistniałą sytuacją, Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski, zaproponował, aby projekt podzielić na dwie niezależne inwestycje (Miasto Chojnice miałoby zbudować port jachtowy, a Gmina Chojnice promenadę). Jednocześnie Marszałek zapewnił, że Chojnice otrzymają finansowe wsparcie z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Pomorskiego na lata 2005-2006. 

Wobec zapewnień Marszałka Gmina Miejska Chojnice przystąpiła do realizacji samodzielnego przedsięwzięcia pn. „Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy”, której efekt stanowić będzie profesjonalna przystań jachtowa.

Wizualizacje projektowanej przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy.

Przedmiotem Projektu była budowa przystani dla jachtów na konstrukcji pomostów istniejących od lat 80-tych XX w. Przystań tworzą:

 • falochrony zewnętrzne (dł. 169,26 m),
 • stałe pomosty: południowy (dł. 73 m) i północny (dł. 50 m),
 • trzy pomosty pływające ( po 48 m dł.),
 • nabrzeże czołowe (dł. 130,2 m),
 • boje cumownicze,
 • pochylnia dla jachtów,
 • 6 ramp uchylnych,
 • pływający pomost dla kajakarzy,
 • elementy wyposażenia (m.in.: oświetlenie, punkty odbioru nieczystości, poboru wody i energii, odbojnice, urządzenia cumownicze).

Łączna powierzchnia pomostów i falochronów to ok. 2000 m². Przystań osłoniła ok. 10.000 m² wody, jest schronieniem dla ok. 100 łodzi żaglowych o długości 6-9 m. Obsłuży też jednostki białej floty. Przyjęte rozwiązania techniczne pozwalają na uzyskanie maksymalnej funkcjonalności obiektu i udostępnienie go większej liczbie użytkowników.

Inwestycja ma na celu:

 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej ziemi chojnickiej i zaborskiej w oparciu o wykorzystanie naturalnych atutów subregionu,
 • poprawa warunków dla rozwoju turystyki i aktywnych form wypoczynku poprzez rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej regionu,
 • zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w turystyce i sportach wodnych,
 • zwiększenie dostępności obiektów sportowo-turystycznych dla osób niepełnosprawnych,
 • realizację polityki wspólnych szans,
 • przedłużenie sezonu turystycznego.

Inwestycja przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu chojnickiego. Pozwala też na wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych regionu.

KOSZTY

 • Całkowity koszt: 7,6 mln zł w tym:
 • Roboty budowlane: 7,2 mln zł
 • Koszty nadzoru inwestorskiego: 203,7 tys. zł
 • Koszty nadzoru autorskiego: 17,8 tys. zł
 • Koszty promocji projektu: 18,7 tys. zł
 • Koszty inne – towarzyszące: 159,8 tys. zł

FINANSOWANIE

 • Ministerstwo Sportu: 1,1 mln zł
 • Samorząd Województwa Pomorskiego: 3,5 mln zł
 • Gmina Miejska Chojnice: 3,0 mln zł

WYKONAWCY:

 1. Wykonawca dokumentacji budowlanej na budowę przystani dla jachtów: Pracownia Projektowa p. Wojciecha Karolaka z Gdańska
 2. Wykonawca generalny robót hydrotechnicznych i budowlanych: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o. z Chojnic oraz NAVIMOR-INVEST Sp. z o.o. z Gdańska
 3. Wykonawca nadzoru inwestorskiego: Rejonowy Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. z Człuchowa
 4. Wykonawca pomostów cumowniczych: Firma Kowalstwo Artystyczne – Zbigniew Felski
 5. Wykonawca i sponsor dźwigu portowego: Firma Mostostal Chojnice S. A. i „KEM” Sp. z o. o.

W kategorii: 2006