Wybierz język: PolishUkrainian

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

24 stycznia 2022

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Plik graficzny Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Plik graficzny Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Plik graficzny Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Uchwałą nr 102 podjętą przez Radę Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. zdecydowano o wsparciu zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Łączna pula środków przeznaczonych na ten cel wynosi 12 mld zł.

 • Beneficjentami tego funduszu są m.in. samorządy Województwa Pomorskiego do których w formie bezzwrotnej trafi łącznie 622,5 mln zł.
 • Łączna wartość pomocy, którą otrzyma miasto Chojnice i powiat Chojnice wynosi 32 289 013 zł
 • Wartość otrzymanej pomocy dla miasta Chojnice jest równa kwocie 19 783 440 zł

I transza Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 9 783 440,00 zł

Dnia 02.09.2020 r. na konto Gminy Miejskiej Chojnice wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19) w kwocie 9 783 440,00 zł.

Środki te zostały przyjęte do budżetu miasta Uchwałą Nr XX/267/20 Rady Miejskiej w dniu 28.09.2020 r. i współfinansować będą następujące zadania:

 1. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów.
  Współfinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wyniosło w ciągu 2020 – 2022 łącznie: 6 072 524 zł
 2. Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej.
  Współfinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wyniosło w roku 2020 łącznie: 858 818 zł
 3. Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach.
  Współfinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wyniosło w ciągu 2020 – 2021 łącznie: 2 852 099 zł

II transza Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 10 000 000,00 zł

Dnia 11.12.2020 r. na konto Gminy Miejskiej Chojnice wpłynęły środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10 000 000 zł. Jest to druga transza pieniędzy , którą Gmina Miejska Chojnice otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przeznaczona jest ona na dofinansowanie prac projektowych i rozbudowę Drogi do Igieł, tj. ul. Igielskiej i Igły.

Realizacja inwestycji zaplanowana została na 2022r. Poprzedziły ją prace projektowe, które zlecone zostały we wrześniu 2020r. i zakończone  w listopadzie 2021r.

W dniu 5 stycznia 2022r. podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem zakończenia ustalonym na dzień 4 grudnia 2022r.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano rozbudowę ul. Igielskiej i ul. Igły z przebudową/budową 5 skrzyżowań oraz budową: ciągu pieszo-rowerowego, chodnika oraz 77 szt. stanowisk postojowych dla pojazdów, w tym 6 dla pojazdów, którymi poruszać się będą osoby niepełnosprawne.

Środki finansowe zaangażowane zostaną również w oświetlenie uliczne w technologii energooszczędnej LED (powstanie ok. 30 szt. nowych latarni z ok. 50 szt. nowych opraw) z 9 doświetlonymi przejściami dla pieszych (w tym 6 z przejazdem dla rowerzystów).

W zakresie przedsięwzięcia uwzględniono również budowę kanalizacji deszczowej  zagospodarowującej wody deszczowe, wykonanie  zjazdów indywidualnych i publicznych, poboczy oraz wprowadzenie terenów zieleni niskiej i nasadzeń.  Nie zabraknie także elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, takich jak wyspowe progi spowalniające, barierki, udogodnienia dla osób słabowidzących i niewidomych w postaci płytek bąbelkowych i ryflowych, jak również oznakowanie poziome i pionowe.

Celem inwestycji jest również uporządkowanie architektury krajobrazu w tej części miasta poprzez usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz wykonaniem w tym celu kanału technologicznego.

Inwestycji towarzyszyć będą również rozwiązania umożliwiające wypoczynek w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo w których zaplanowano utworzenie trzech miejsc rekreacji (wyposażonych w urządzenia małej architektury tj. ławki, stanowiska dla rowerów, jedno stanowisko do ładowania rowerów elektrycznych), w tym jedno pełniące funkcję punktu widokowego (ustawienie lunety). Miejsca te zlokalizowane będą z widokiem na dolinę Strugi Jarcewskiej, w okolicy  Doliny Śmierci oraz przy Schronisku dla Zwierząt.

Szacowany koszt inwestycji to ok. 16.400.000 zł (bez kosztów wykupów gruntów).  Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 10 000 000 zł.

W kategorii: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19