Wybierz język: PolishUkrainian

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 października 2020

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Plik graficzny Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Plik graficzny Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Plik graficzny Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Uchwałą nr 102 podjętą przez Radę Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. zdecydowano o wsparciu zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Łączna pula środków przeznaczonych na ten cel wynosi 12 mld zł.

 • Beneficjentami tego funduszu są m.in. samorządy Województwa Pomorskiego do których w formie bezzwrotnej trafi łącznie 622,5 mln zł.
 • Łączna wartość pomocy, którą otrzyma miasto Chojnice i powiat Chojnice wynosi 32 289 013 zł
 • Wartość otrzymanej pomocy dla miasta Chojnice jest równa kwocie 19 783 440 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1. transza

Dnia 02.09.2020 r. na konto Gminy Miejskiej Chojnice wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19) w kwocie 9 783 440,00 zł.

Środki te zostały przyjęte do budżetu miasta Uchwałą Nr XX/267/20 Rady Miejskiej w dniu 28.09.2020 r. i współfinansować będą następujące zadania:

 1. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów.
  Współfinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wyniesie w ciągu 2020 i 2021 r. łącznie: 6.330.400 zł
 2. Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej.
  Współfinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wyniesie w 2020 r. łącznie: 1.153.040 zł
 3. Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach.
  Współfinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wyniesie w ciągu 2020 i 2021 r. łącznie: 2.300.000 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 2. transza

Dnia 11.12.2020 r. na konto Gminy Miejskiej Chojnice wpłynęły środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10 000 000 zł. Jest to druga transza pieniędzy jaką Gmina Miejska Chojnice otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przeznaczona jest ona na dofinansowanie prac projektowych i rozbudowę Drogi do Igieł, tj. ul. Igielskiej i Igły.

Realizacja inwestycji zaplanowana została na 2022r. Poprzedzają ją prace projektowe, które zlecone zostały we wrześniu 2020r. Planowany termin zakończenia prac projektowych to 31 listopada 2021r., a budowy drogi 31 grudnia 2022r.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano rozbudowę ul. Igielskiej i ul. Igły z przebudową/budową 4 skrzyżowań oraz budową ciągu pieszo-rowerowego, chodnika oraz ok. 86 stanowisk postojowych dla pojazdów, w tym ok. 6 dla pojazdów, którymi poruszać się będą osoby niepełnosprawne.

Środki finansowe zaangażowane zostaną również w oświetlenie uliczne w technologii energooszczędnej LED z 9 doświetlonymi przejściami dla pieszych (w tym 5 z przejazdem dla rowerzystów).

W zakresie przedsięwzięcia uwzględniono również budowę kanalizacji deszczowej zagospodarowującej wody deszczowe, wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych, poboczy oraz wprowadzenie terenów zieleni niskiej i nasadzeń. Nie zabraknie także elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, takich jak wyspowe progi spowalniające, barierki, udogodnienia dla osób słabowidzących i niewidomych w postaci płytek bąbelkowych i ryflowych, jak również oznakowanie poziome i pionowe.

Celem inwestycji jest również uporządkowanie architektury krajobrazu w tej części miasta poprzez usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz wykonaniem w tym celu kanału technologicznego.

Inwestycji towarzyszyć będą również rozwiązania umożliwiające wypoczynek w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo w których zaplanowano utworzenie trzech miejsc rekreacji (wyposażonych w urządzenia małej architektury tj. ławki, stanowiska dla rowerów), punktu widokowego oraz stanowiska do ładowania rowerów elektrycznych.

Wstępny szacowany koszt inwestycji to 15 000 000 zł.

Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 10 000 000 zł i stanowi ok. 67 % planowanych kosztów przedsięwzięcia.

W kategorii: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19