Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej lub jego przebudowę

 1. Wymagane dokumenty:
  • wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej lub jego przebudowę
  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z projektem zagospodarowania terenu, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego wymiarami, oraz naniesionymi granicami działek
  • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości objętej inwestycją
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/Ewidencji Działalności Gospodarczej (jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą)
  • w przypadku ustanowienia pełnomocnika oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł (jeżeli dotyczy)
 2. Opłaty (wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach):
  • 82zł za wydanie zezwolenia (zwolnione z opłat są zezwolenia związane z budownictwem mieszkaniowym)
  • opłacie skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Gospodarki Komunalnej pok. 612 ( III piętro) , tel. 52 397 18 00 wew. 76
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów
 6. Tryb odwoławczy:
  • od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
  • w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta Chojnice. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Chojnice oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna

Podstawy prawne

 1. Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021.1376 tj. z dnia 2021.07.29 z póź. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 tj. z dnia 2016.01.29)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 tj. z dnia 2021.04.21)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021.1923tj. z dnia 2021.10.25)
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Wydział Gospodarki Komunalnej