Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Lokalizacja w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami może wystąpić jedynie za zgodą właściwego zarządcy drogi.

 1. Wymagane dokumenty:
  • wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  • dwa egzemplarze mapy do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z zakreśloną lokalizacją infrastruktury technicznej
  • w przypadku ustanowienia pełnomocnika oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. (jeżeli dotyczy)
 2. Opłaty (wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach):
  • 17 zł – opłacie skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) – opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Gospodarki Komunalnej pok. 612 ( III piętro) , tel. 52 397 18 00 wew. 76
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów
 6. Tryb odwoławczy:
  • od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
  • w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta Chojnice. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Chojnice oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j)
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z t.j)
 4. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 poz. 1990)
 5. Ustawa z dnia 17 czerwiec 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427)
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 tj. z dnia 2021.04.21)

W kategorii: Wydział Gospodarki Komunalnej