Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

17 maja 2022

Zarządzenie nr 17/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 17 maja 2022r.

w sprawie : nabycia nieruchomości przy ul. Kolejowej w Chojnicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), uchwały Nr XXXIII/466/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Nabyć w drodze umowy kupna – sprzedaży nieruchomość na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice – prawo własności działki nr 2630/2 o powierzchni 336 m2, zapisanej w księdze wieczystej SL1C/00014747/3, od Zbigniewa i Ewy Zimorskich za cenę 50.700,00 złotych.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Ogłoszenia