Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 września 2022

XLIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 27.09.2022

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XLII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XLII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.
 11. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/501/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 kwietnia 2022r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice.
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej Chojnice oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji na to zadanie.
 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji.
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Derdowskiego w Chojnicach.
 16. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Bocznej w Chojnicach.
 17. Projekt uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania.
 18. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2023 w Chojnicach „Rokiem Filomatów Chojnickich” w roku jubileuszu 400-lecia działalności szkoły.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 20. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 21. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 22. Zakończenie XLIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: 2022