Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 lipca 2022

XLI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach na żywo

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. a) stwierdzenie quorum,
  2. b) wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między–
  sesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXXIX i XL sesji Rady Miejskiej
  w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 –2037.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów Sp. z o. o. w Chojnicach na lata 2023 –2026.
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
  zawarcia umowy dzierżawy.
 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 17. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 19. Zakończenie XLI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach

W kategorii: Aktualności