Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Wymeldowanie lub zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek, ze szczegółowym podaniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie
  • przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), których kserokopię należy dołączyć do akt sprawy.
 2. Opłaty:
  • 10 zł opłaty skarbowej
   • kasa Urzędu Miejskiego w Chojnicach
   • lub na konto Urzędu nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348 w tytule „Opłata skarbowa”
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • osobiście w Biurze Podawczym, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
  • ePUAP: Pismo ogólne
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 510 (II piętro), tel. 52 397 18 00 wew. 32
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego art. 35 i art. 36

Podstawy prawne

 1. Art. 35 lub art. 31 ust. 1 ustawa z  24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021r. poz. 510 ze zm.)
 2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)

W kategorii: Wydział Spraw Obywatelskich