Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

8 marca 2014

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Trzy logotypy. 1. Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności 2. Pomorskie w Unii 3. Unia Europejska

„Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.4 Rozwój Energetyki opartej na źródłach odnawialnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jest to partnerski projekt Gminy Miejskiej Chojnice i Powiatu Chojnickiego polegający na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej na montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Burmistrz Miasta Chojnice oraz opracowanie dokumentacji na montaż fotowoltaicznej car portu (tj. stacji ładowania) dla pojazdów elektrycznych.

Instalacja modułów fotowoltaicznych planowana jest w 6 obiektach oświatowych:

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego – Instalacja fotowoltaiczna oraz wiatrowa przeznaczona do produkcji energii elektrycznej i jej wprowadzania do sieci o łącznej mocy nie większej niż 20kW,
  2. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II – Instalacja fotowoltaiczna oraz wiatrowa przeznaczona do produkcji energii elektrycznej i jej wprowadzania do sieci o łącznej mocy nie większej niż 40 kW,
  3. Gimnazjum nr 2 – Instalacja fotowoltaiczna oraz wiatrowa przeznaczona do produkcji energii elektrycznej i jej wprowadzania do sieci o łącznej mocy nie większej niż 20 kW,
  4. Szkoła Podstawowa nr 3 – Instalacja fotowoltaiczna oraz wiatrowa przeznaczona do produkcji energii elektrycznej i jej wprowadzania do sieci o łącznej mocy nie większej niż 36 kW,
  5. Szkoła Podstawowa nr 5– Instalacja fotowoltaiczna oraz wiatrowa przeznaczona do produkcji energii elektrycznej i jej wprowadzania do sieci o łącznej mocy nie większej niż 40 kW,
  6. Zespół Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Karnowskiego) – Instalacja fotowoltaiczna oraz wiatrowa przeznaczona do produkcji energii elektrycznej i jej wprowadzania do sieci o łącznej mocy nie większej niż 40 kW.

W każdej z sześciu wymienionych obiektów planowana jest instalacja składająca się z modułów fotowoltaicznych produkujących prąd stały współpracujący z sieciowymi falownikami podłączonymi do istniejącego przyłącza energetycznego budynków. Sposób przyłączenia instalacji będzie umożliwiał oddanie energii do lokalnej sieci elektrycznej budynków, na którym znajduje się dana instalacja. Nadwyżki wyprodukowanej energii będą oddawane do publicznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.

Inwestycja w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii na miejskich budynkach oświatowych oraz w zakresie budowy car portu spowoduje ograniczenie wykorzystania energii z paliw kopalnych tj. węgla kamiennego, co wiąże się z wysoką emisją CO2 oraz wysokim wskaźnikiem niskiej emisji tj. emisją pyłów, tlenków siarki oraz azotu.
Poza tym budynki szkolne charakteryzują się relatywnie wysokim zużyciem energii elektrycznej i dzięki realizacji tej inwestycji będą mogły w dużej części ograniczyć zakup konsumowanej energii i zastąpić ją energią lokalnie produkowaną ze źródeł odnawialnych.

Zestawienie finansowe

Przewidywana wartość projektu: 628.530,00  zł, w tym
Przewidywana kwota dofinansowania: 471.397,50 zł, (75%)
Przewidywany wkład własny Gminy Miejskiej Chojnice: 151.597,50 zł
Przewidywany wkład własny Powiatu Chojnickiego: 5.535,00 zł

Planowany okres realizacji Projektu

Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielanie zamówienia: 2014-05-15
Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 2014-06-16
Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji Projektu: 2015-05-15
Planowany termin finansowego zakończenia realizacji Projektu: 2015-06-15

Przedmiot Projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na wykorzystanie odnawialnych źródeł w mieście Chojnice, tj. na instalację fotowoltaiczną i wiatrową przeznaczoną do produkcji energii elektrycznej. Przedmiot projektu obejmuje zakresem: 6 obiektów oświatowych (budynki szkół podstawowych i gimnazjalnych) oraz planowany do budowy car port dla pojazdów elektrycznych, zlokalizowane na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.

Cele Projektu

  • Nadrzędnym celem projektu jest wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na obszarze miasta Chojnice.
  • Bezpośrednim celem projektu jest sprawne i profesjonalne przygotowanie 1 projektu w fazie przygotowawczej (wskaźnik rezultatu: „Liczba wspartych projektów w fazie przygotowawczej”).

W kategorii: Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice