Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych

 1. Wymagane dokumenty:
  • dowód osobisty, a w przypadku jego braku – inny dokument tożsamości
  • wniosek o wydanie zaświadczenia
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • tytuł prawny do lokalu – w oryginale, do wglądu (w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób osobach zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu)
 2. Opłaty:
  • 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
   • kasa Urzędu Miejskiego w Chojnicach
   • lub na konto Urzędu nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348 w tytule „Opłata skarbowa”
  • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
   • kasa Urzędu Miejskiego w Chojnicach
   • lub na konto Urzędu nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348 w tytule „Opłata skarbowa”
   • opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 510 (II piętro), tel. 52 397 18 00 wew. 32
  • korespondencyjnie: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
  • ePUAP: Pismo ogólne
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Spraw Obywatelskich
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • niezwłocznie
  • jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego – zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego art. 35.
 6. Tryb odwoławczy:
  • odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych
 7. Uwagi:
  • wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu
  • wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  • dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie danych (patrz: karta informacyjna „Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych”)

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

W kategorii: Wydział Spraw Obywatelskich