Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Wpis o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Informacja o terminach

Wyborca może wpisać się do stałego obwodu głosowania w dowolnym terminie.

Wniosek

Wniosek o wpis do stałego obwodu głosowania musi zostać doręczony do Urzędu w oryginale (osobiście, przez osobę trzecią, pocztą).

Wniosek można złożyć przez Internet na platformie gov.pl, ale musisz mieć Profil Zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Niedopuszczalne jest doręczenie wniosku w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu albo zwykłej poczty e-mail.

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wpis do stałego obwodu głosowania
  • w celu uprawdopodobnienia faktu stałego zamieszkania na terenie miasta Chojnice koniecznie jest zgłoszenie wyjaśnień i okazanie dodatkowych dokumentów, np.
  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, w którym stale zamieszkuje (np. umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna)
  • oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje wnioskodawca potwierdzające stały pobyt w lokalu
  • umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu
  • zeznanie podatkowe PIT (pierwsza strona z adresem wnioskodawcy zamieszkania)
  • umowy / rachunki / faktury za media wystawione na wnioskodawcę z adresem stałego zamieszkania w Chojnicach inne, wg uznania wnioskodawcy

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Chojnicach

Wydział Spraw Obywatelskich – Ewidencja Ludności

II piętro, pok. 510

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice

Termin załatwienia sprawy

5 dni od daty wniesienia wniosku

Tryb odwoławczy

Na wydaną decyzję można wnieść skargę do Sądu Rejonowego w Chojnicach wniesienia za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji

Uwagi

  • wpis do stałego obwodu głosowania dokonuje się na stałe. Oznacza to, że wykreślenie z tego rejestru następuje na wniosek wyborcy lub z chwilą zgłoszenia zameldowania na pobyt stały pod nowym adresem zamieszkania.
  • wniosek o wpis do stałego obwodu głosowania należy wnieść do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu. Centralny Rejestr Wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
Dokumenty do pobrania:

klauzula informacyjnaklauzula informacyjna [178 KB, pdf]

W kategorii: Wydział Spraw Obywatelskich