Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Wpis o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

 1. Informacja o terminach
  • wyborca może wpisać się do stałego obwodu głosowania w dowolnym terminie.
 2. Wniosek
  • wniosek o wpis do stałego obwodu głosowania musi zostać doręczony do Urzędu w oryginale (osobiście, przez osobę trzecią, pocztą).
  • wniosek można złożyć przez Internet na platformie gov.pl, ale musisz mieć Profil Zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny.
  • niedopuszczalne jest doręczenie wniosku w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu albo zwykłej poczty e-mail.
 3. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wpis do stałego obwodu głosowania
  • obligatoryjnie: w celu uprawdopodobnienia faktu stałego zamieszkania na terenie miasta Chojnice możemy poprosić Wnioskodawcę o okazanie dodatkowych dokumentów, np.
   • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, w którym stale zamieszkuje (np. umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna)
   • oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje wnioskodawca potwierdzające stały pobyt w lokalu
   • umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu
   • zeznanie podatkowe PIT (pierwsza strona z adresem wnioskodawcy zamieszkania)
   • umowy / rachunki / faktury za media wystawione na wnioskodawcę z adresem stałego zamieszkania w Chojnicach inne, wg uznania wnioskodawcy
 4. Miejsce złożenia dokumentów
  • Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Spraw Obywatelskich – Ewidencja Ludności, II piętro, pok. 510, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • 5 dni od daty wniesienia wniosku
 6. Tryb odwoławczy:
  • Na wydaną decyzję można wnieść skargę do Sądu Rejonowego w Chojnicach wniesienia za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji
 7. Uwagi:
  • wpis do stałego obwodu głosowania dokonuje się na stałe. Oznacza to, że wykreślenie z tego rejestru następuje na wniosek wyborcy lub z chwilą zgłoszenia zameldowania na pobyt stały pod nowym adresem zamieszkania.
  • wniosek o wpis do stałego obwodu głosowania należy wnieść do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu. Centralny Rejestr Wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
Dokumenty do pobrania:

klauzula informacyjnaklauzula informacyjna [178 KB, pdf]

W kategorii: Wydział Spraw Obywatelskich