Wybierz język: PolishUkrainian

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Wpis do rejestru wyborców

 1. Wymagane dokumenty:
  • deklaracja niezbędna do wpisania wyborcy do rejestru wyborców
  • wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
  • kserokopia ważnego dokumentu tożsamości wnioskodawcy
  • w celu uprawdopodobnienia faktu stałego zamieszkania na terenie miasta Chojnice koniecznie jest zgłoszenie wyjaśnień i okazanie dodatkowych dokumentów, np.
   • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, w którym stale zamieszkuje (np. umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna)
   • oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje wnioskodawca potwierdzające stały pobyt w lokalu
   • umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu
   • zeznanie podatkowe PIT (pierwsza strona z adresem wnioskodawcy zamieszkania)
   • umowy / rachunki / faktury za media wystawione na wnioskodawcę z adresem stałego zamieszkania w Chojnicach
   • inne, wg uznania wnioskodawcy
 2. Opłaty:
  • brak
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 510 (II piętro), tel. 52 397 18 00 wew. 32
  • korespondencyjnie: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
  • ePUAP: Wpisanie się do rejestru wyborców
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Spraw Obywatelskich
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • 5 dni od daty wniesienia wniosku
 6. Tryb odwoławczy:
  • skarga do Sądu Rejonowego w Chojnicach wniesiona za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji
 7. Uwagi:
  • wpis do rejestru wyborców wyborca dokonuje na stałe. Oznacza to, że wykreślenie z tego rejestru następuje na wniosek wyborcy lub z chwilą zgłoszenia zameldowania na pobyt stały pod nowym adresem zamieszkania.
  • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców należy wnieść do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu. Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 . poz. 1319 ze zm.)

W kategorii: Wydział Spraw Obywatelskich