Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 1. Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  2. Dokumenty załączone do wniosku zgodnie z art. 74 ustawy OOŚ:
   1. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy OOŚ – kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (np. CD) – dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
   2. kartę informacyjną przedsięwzięcia (załącznik materiał pomocniczy – karta informacyjna przedsięwzięcia), a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (np. CD) – dotyczy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
   3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
   4. mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1 (tj. odległością 100 m od granic terenu realizacji inwestycji); mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3;
   5. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie;
   6. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; UWAGA: Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia ww. dokumentu. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia tego dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.
   7. analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r. poz. 833 ze zm.) – jeśli dotyczy;
   8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
   9. W przypadku działania poprzez pełnomocnika:
    1. oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 Kpa odpis pełnomocnictwa udzielonego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli; z pełnomocnictwa w sposób jednoznaczny winno wynikać umocowanie do występowania z wnioskiem i reprezentowania wnioskodawcy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla konkretnego przedsięwzięcia,
    2. oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17zł.

  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w formie pisemnej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.

 2. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji:
  • Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
   • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
   • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
   • telefon: (52) 397 18 00 wew. 18
   • e-mail: [email protected]</a >
   • Siedziba: 89 – 600 Chojnice, Pl. Niepodległości 7, II piętro, pok. 199
 5. Termin i sposób załatwienia sprawy:
  • Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wynosi jeden miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące od daty złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresu oczekiwania na opinie i uzgodnienia z organami wskazanymi w art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Strony albo z przyczyn niezależnych od Organu.
 6. Opłaty (opłatę skarbową można wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348):
  • Opłata skarbowa w wysokości 205 zł – tytuł wpłaty „Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia …”
  • Opłata skarbowa w wysokości 17 zł – tytuł wpłaty: „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo” (o ile takiego udzielono).
 7. Tryb odwoławczy:
  • od decyzji Burmistrza Miasta Chojnice przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dnia od dnia otrzymania decyzji.

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W kategorii: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami