Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 stycznia 2023

Uzgodnienie projektu technicznego przyłącza kanalizacji deszczowej

 1. Wymagane dokumenty:
  • wypełniony wniosek o uzgodnienie projektu technicznego przyłącza kanalizacji deszczowej
  • projekt techniczny przyłącza kanalizacji deszczowej – 2 egz.
  • w przypadku gdy wniosek składa pełnomocnik w imieniu inwestora do wniosku należy załączyć:
   • oryginał pełnomocnictwa lub poświadczony odpis pełnomocnictwa
   • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
 2. Opłaty:
  • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskuje pełnomocnik)
   • kasa Urzędu Miejskiego w Chojnicach
   • lub na konto Urzędu nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348 w tytule „Opłata skarbowa”
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Referat ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Referat ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej
   • telefon: (52) 397 18 00 wew. 97, 96
   • siedziba: 89 – 600 Chojnice, Pl. Niepodległości 7, II piętro, pok. 200

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 2142 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2002 r. poz. 1225)
 3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2625 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)

W kategorii: Referat ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej i Energetycznej