Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
  • mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna w postaci elektronicznej lub papierowej.
  • określenie granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, przedstawione w formie graficznej,
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, przedstawione w formie graficznej.
  • kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  • dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych – jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego,
  • inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej)
 2. Opłaty:
  • 598 zł od decyzji – nie dotyczy wniosków składanych przez właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego dotyczy wniosek
  • 56 zł od przeniesienia decyzji
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 608 (III piętro), telefon: 52 397 18 00 wew. 41
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • wydanie decyzji następuje odpowiednio:
   • 21 dni (w zależności od daty złożenia odpowiednich dokumentów)
   • 65 dni (w zależności od daty złożenia odpowiednich dokumentów)
   • 95 dni (w zależności od daty złożenia odpowiednich dokumentów)
 6. Tryb odwoławczy
  • odwołanie od decyzji należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Podstawy prawne

 • Art. 52 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986)

W kategorii: Wydział Planowania Przestrzennego