Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu mandatu karnego nałożonego przez Straż Miejską Miasta Chojnice

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu mandatu karnego nałożonego przez Straż Miejską Miasta Chojnice
  • oświadczenie o sytuacji materialnej
  • pozytywne rozstrzygnięcie w tym zakresie jest prawem, a nie obowiązkiem organu. Osoba zobowiązana, aby uzyskać korzystne dla siebie skutki wynikające z ulgi w spłacie należności, musi dokładnie wykazać istnienie „ważnego interesu” uzasadniającego pozytywne rozpatrzenie prośby, tzn. powinna zobrazować swoją sytuację finansową, która ma wpływ na jej ograniczone możliwości płatnicze. Niewykazanie istnienia „ważnego interesu” uzasadniającego przyznanie ulgi w spłacie mandatu karnego będzie podstawą do odmowy jej przyznania W tym celu do wniosku i oświadczenia o sytuacji materialnej zobowiązanego ubiegającego się o ulgę w spłacie należności z tytułu mandatu karnego można dołączyć:
   • jeżeli zobowiązany jest osobą pracującą – zaświadczenie o zarobkach
   • jeżeli zobowiązany jest emerytem/rencistą – kserokopię odcinka renty/emerytury
   • jeżeli zobowiązany jest osobą uczącą się – zaświadczenie o kontynuowaniu nauki
   • jeżeli zobowiązany jest osobą bezrobotną – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu za osobę bezrobotną
   • jeżeli zobowiązany jest rolnikiem –  zaświadczenie z gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego
   • jeżeli zobowiązany odbywa służbę wojskową – zaświadczenie z jednostki wojskowej
    o odbywaniu służby wojskowej
   • kserokopie dokumentów potwierdzających wydatki np. opłat za mieszkanie, energię elektryczną, gaz, wodę, telefon itp.
   • inne dokumenty mogące mieć wpływ na pozytywne rozpatrzenie wniosku
 2. Opłaty:
  • zgodnie z częścią I ust. 1 pkt 53 kol.3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2020, poz. 1564 z późn. zm.) decyzja inna niż wymieniona w załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 4. Jednostka odpowiedzialna
  • Wydział Windykacji w Chojnicach, pokój 605 (III piętro), telefon: 52 397 18 00 wew. 75
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • Zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 6. Tryb odwoławczy:
  • odwołanie od decyzji należy złożyć w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice

Podstawy prawne

 1. Art. 60 pkt 7, 61 ust.1 pkt 2 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) w zw. z art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. ,poz. 1325 z późn. zm.)

W kategorii: Wydział Windykacji