Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

Dane jednostkowe z rejestru mieszkańców udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dane przekazywane są w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące:
 • jednej osoby
 • imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem
 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru Pesel,
  • dokument potwierdzający interes prawny wnioskodawcy do uzyskania żądanych danych,
  • dowód wniesienia opłaty za udostępnienie danych,
  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 2. Opłaty:
  • 31 zł za dane jednostkowe w formie wpłaty:
   • kasa Urzędu Miejskiego w Chojnicach
   • lub na konto Urzędu nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348 w tytule „Opłata administracyjna”
  • bez opłat – osoby, jednostki organizacyjne i podmioty zwolnione z opłaty na podstawie ustawy o ewidencji ludności
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich, pok. 510 (II piętro), tel. 52 397 18 00 wew. 32
  • korespondencyjnie: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Spraw Obywatelskich
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • niezwłocznie
  • jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego – zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego art. 35.
 6. Tryb odwoławczy:
  • odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych
 7. Inne informacje:
  • osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego, a uwiarygodnią jedynie interes faktyczny dane osobowe udostępniania są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody osób, których dotyczy wniosek
  • odpowiedź na wniosek można odebrać osobiście w pok. 510 (II piętro) lub otrzymać ją za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy)

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1212)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017 r. poz. 2482)

W kategorii: Wydział Spraw Obywatelskich