Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 lutego 2023

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

 • 20.02.2023 r. godz. 8:00 Urząd Miejski w Chojnicach
  • Komisje
   • Rada Samorządów Osiedlowych
  • Tematyka
   1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
   2. Rozpatrywanie spraw bieżących.
 • 20.02.2023 r. godz. 9:00 Urząd Miejski w Chojnicach
  • Komisje
   • Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  • Tematyka
   1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
   2. Rozpatrywanie spraw bieżących.
 • 20.02.2023 r. godz. 10:30 Urząd Miejski w Chojnicach
  • Komisje
   • Komisja Budżetu i Rynku Pracy
  • Tematyka
   1. Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach o stanie chojnickiego rynku pracy, w tym udziale samorządu w realizacji przypisanych zadań.
   2. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
   3. Rozpatrywanie spraw bieżących.
 • 20.02.2023 r. godz. 11:30 Urząd Miejski w Chojnicach
  • Komisje
   • Komisja Kultury i Sportu
  • Tematyka
   1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
   2. Rozpatrywanie spraw bieżących.
 • 20.02.2023 r. godz. 12:30 Urząd Miejski w Chojnicach
  • Komisje
   • Komisja Edukacji
  • Tematyka
   1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
   2. Rozpatrywanie spraw bieżących.
 • 20.02.2023 r. godz. 13:30 Urząd Miejski w Chojnicach
  • Komisje
   • Komisja ds. Społecznych
  • Tematyka
   1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
   2. Rozpatrywanie spraw bieżących.

LI sesja Rady Miejskiej w Chojnicach

Odbędzie się 27 lutego 2023 r. o godz. 10.00 w sali 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy ul. Stary Rynek 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XLVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Przyjęcie protokołu XLIX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 4. Przyjęcie protokołu L sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 5. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 8. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XLVIII, XLIX i L sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 9. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 10. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.
 14. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/602/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.
 15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2023.
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach.
 18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/398/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Lichnowskiej w Chojnicach.
 19. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 20. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 21. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/574/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 października 2022r. w sprawie zbycia nieruchomości.
 22. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 23. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 24. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 25. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 26. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 27. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 28. Projekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości.
 29. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2023 rok.
 30. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 31. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 32. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 33. Zakończenie LI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Terminy posiedzeń