Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Rozpatrywanie wniosków o udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 1. Wymagane dokumenty:
  •  wniosek o stypendium szkolne lub wniosek o zasiłek szkolny
 2. Opłaty:
  •  brak
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia, pok. 405 (skrzydło boczne, I piętro), tel. 52 397 18 00 wew. 49
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • o stypendium szkolne składa się do 15 września danego roku szkolnego
  • o zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku
 6. Tryb odwoławczy:
  •  od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice w terminie 14 dni od dnia doręczenia

Podstawy prawne

 1.  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2021 r. poz 1915) art. 90m. 1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje burmistrz.
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia