Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

13 grudnia 2017

Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chojnicach – droga gminna nr 236040G

Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Umowę o dofinansowanie z Wojewodą Pomorskim podpisano 20 marca 2017 r.

Opis inwestycji:

Zadanie dotyczyło przebudowy ul. Człuchowskiej (drogi gminnej nr 236040G) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chojnicach, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Asnyka do granicy Gminy Miejskiej Chojnice z Gminą Chojnice.

Stan przed realizacją.

Przeznaczony do przebudowy odcinek ul. Człuchowskiej zlokalizowany jest w zachodniej części Chojnic. Do 2008r. ul. Człuchowska stanowiła drogą krajową nr 22. Po wybudowaniu południowej obwodnicy miasta stanowiącej nowy przebieg drogi krajowej nr 22, ul. Człuchowska ma kategorię drogi gminnej o numerze 236040G i klasie Z (droga zbiorcza).

Istniejącą warstwę jezdną ul. Człuchowskiej stanowiła nawierzchnia bitumiczna o zmiennej szerokości. Zrealizowane dotychczas przebudowy oraz remonty tej drogi obejmowały głównie nawierzchnię bitumiczną jezdni. Wzdłuż ulicy zlokalizowane były niewielkie odcinki chodników i ścieżek rowerowych o nienormatywnych parametrach.

Brak wyznaczonych ciągów pieszych, rowerowych oraz miejsc przejść dla pieszych znacznie pogarszały bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Zjazdy z drogi były częściowo utwardzone, a częściowo gruntowe, nieuporządkowane. Droga nie posiadała kanalizacji deszczowej, co powodowało niekontrolowany spływ wód opadowych i roztopowych, powodując erozję korpusu drogowego.

W 2012r. miasto Chojnice sporządziło dokumentację projektową na „Przebudowę ulicy Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i oświetlenia drogi”, która zatwierdzona została w dniu 13.11.2013 r. uzyskując decyzję Starosty Chojnickiego o pozwoleniu na budowę. W oparciu o w/w dokumentację, w roku 2014 miasto Chojnice zrealizowało najpilniejsze zadanie inwestycyjne przewidziane w projekcie przebudowy ul. Człuchowskiej i wydanym pozwoleniu na budowę, a mianowicie: Budowę wlotu ulicy Leśmiana do ulicy Człuchowskiej w ramach zadania pn.: „Budowa ulicy Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem w Chojnicach”, stanowiącego element skrzyżowania z ulicą Człuchowską. Zadanie stanowiło rozpoczęcie inwestycji w przebudowę ulicy Człuchowskiej, zadanie to zostało zakończone i odebrane w roku 2014.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego w 2017 r. zrealizowano roboty w zakresie branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej. Zakres przedmiotowej inwestycji:

 1. przebudowano drogę gminną – ulicę Człuchowską na odcinku od skrzyżowania z ul. Asnyka do granicy miasta i gminy Chojnice, o całkowitej długości 1.627,08 m wraz z budową fragmentami obustronnego chodnika oraz ścieżki rowerowej, a fragmentami jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego;
 2. przebudowa skrzyżowań z ul. Asnyka, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Gryfa Pomorskiego, a także przebudową i budową zjazdów publicznych i indywidualnych;
 3. budowa 4 zatok autobusowych, w tym 2 wyposażonych w perony;
 4. budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami, osadnikiem i wpustami ulicznymi;
 5. oświetlenie drogowe wraz z montażem słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami; rodzaj oświetlenia: LED;
 6. budowa na skrzyżowaniu ul. Człuchowskiej i Asnyka sygnalizacji świetlnej wzbudzanej.

Okres realizacji inwestycji: od 03.2017 do 11.2017.

Dane finansowe

 1. Koszty całkowite – 4.397.984,51 zł
 2. Koszty kwalifikowalne – 4.040.349,10 zł
 3. Koszty niekwalifikowalne – 357.635,41 zł

Montaż finansowy

 1. Dotacja PRGiPID – 2.020.174,00
 2. Środki własne, w tym: – 2.377.810,51
 3. Gmina Miejska Chojnice – 1.127.810,51
 4. Powiat Chojnicki – 1.000.000,00
 5. Gmina Chojnice – 250.000,00

Zakres rzeczowo – finansowy

 1. Przebudowa ulicy Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym: – 4 189 463,91
 2. branża drogowa – 2 364 607,15
 3. branża elektryczna – 169 563,73
 4. branża sanitarna – kanalizacja deszczowa – 1 655 293,03
 5. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Człuchowskiej i Asnyka – 138 648,68
 6. Nadzór inwestorski – 57 571,92
 7. Nadzór autorski – 12 300,00

Opracowanie:

Katarzyna Świątek Brzezińska
Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

W kategorii: 2017