Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 lipca 2010

Projekt – Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze

Trzy logotypy. 1. Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności 2. Regionalny Progmram Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 3. Pomorskie w Unii

 „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”

Wniosek nr WND-RPPM.05.01.00-00-005/09
Umowa nr UDA-RPPM.05.01.00-00-005/09-00

To partnerski projekt złożony przez Gminę Miejską Chojnice jako partnera wiodącego wraz z 9 innymi gminami do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Wniosek aplikacyjny złożono 05.06.2009r. w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w ramach Konkursu nr 5.1._1.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej, wykonalności oraz strategicznej projekt uznany przez Zarząd Województwa Pomorskiego i w efekcie w dniu 29 kwietnia 2010 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 200-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.1. Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 20 października 2014 r., w związku z 3 kolejnymi zmianami zapisów Umowy Partnerskiej  aneksowano umowę o dofinansowanie. Zmiany dotyczyły przede wszystkim zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym, tj. kosztów i terminów realizacji, a także zmian zakresu rzeczowego w zakresie doprowadzenia do zgodności z opracowana dokumentacja projektową

Opis przedmiotu projektu:

Projekt objął zakresem teren 15- u składowisk o łącznej powierzchni: 25,26 ha, zlokalizowanych w granicach administracyjnych 10- u gmin powiatu chojnickiego i człuchowskiego działaniami rekultywacyjnymi, tj. rekultywacją techniczną i biologiczną wraz z montażem urządzeń do monitorowania stanów wodnych, tj. piezometrów.

Gminy biorące udział w realizacji projektu:

a) z powiatu chojnickiego: 

 • Gmina Miejska Chojnice- składowisko w Nowym Dworze
 • Gmina Chojnice- składowisko w miejscowości: Chojniczki, Ciechocin, Gockowice
 • Gmina Brusy- składowisko w Kosobudach
 • Gmina Czersk- składowisko w miejscowości: Czersk, Nieżurawa
 • Gmina Konarzyny: składowisko w Zielonej Hucie

b) z powiatu człuchowskiego:

 • Gmina Miejska Człuchów i Gmina Człuchów- składowisko w miejscowości Kiełpin, Dębnica
 • Gmina Przechlewo: składowisko w Przechlewie (2 sztuki), Sąpolnie
 • Gmina Debrzno: składowisko w miejscowości: Grzymisław
 • Gmina Czarne: składowisko w Nadziejowie

Główne cele projektu:

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze składowanie odpadów, którego osiągnięcie przyniesie ponad lokalny efekt ekologiczny, społeczny i ekonomiczny.

Projekt ten w głównej mierze zakładał usunięcie zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza atmosferycznego, środowiska gruntowego w bezpośrednim otoczeniu składowisk, bezpieczeństwa geotechnicznego oraz dla krajobrazu. Zagrożenia te mają negatywny wpływ na postrzeganie gmin pod kątem atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz standardu życia mieszkańców. Ponadto przyczyniają się do generowania wysokich kosztów utrzymywania składowisk.

Terminy realizacji projektu:

 • Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu: czerwiec 2012 r. (data zawarcia umowy z inspektorem nadzoru).
 • Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: marzec 2015 r.
 • Zakończenie finansowe realizacji Projektu: maj 2015 r.

Całkowite koszty Projektu oraz zestawienie finansowe:

 • Całkowity koszt realizacji Projektu w PLN: 9.165.096,13
 • W tym wydatki kwalifikowane: 9.139.924,55
 • W tym wydatki niekwalifikowane: 25.171,58
 • Poziom współfinansowania Projektu ze środków EFRR ( % kosztów kwalifikowanych): 70.00 %
 • Kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRR w PLN: 6.397.947,15

Partnerzy uczestniczący w finansowaniu i realizacji Projektu:

 • Gmina Miejska Chojnice – wkład własny: 939.297,53 zł
 • Gmina Chojnice – wkład własny: 183.027,07 zł
 • Gmina Brusy – wkład własny: 56.160,63 zł
 • Gmina Czersk – wkład własny: 436,449,08 zł
 • Gmina Konarzyny – wkład własny: 32.003,30 zł
 • Miasto i Gmina Debrzno – wkład własny: 183.599,52 zł
 • Gmina Człuchów – wkład własny: 48.871,16 zł
 • Gmina Miejska Człuchów – wkład własny: 455.682,27 zł
 • Gmina Czarne – wkład własny: 175.262,83 zł
 • Gmina Przechlewo – wkład własny: 231.624,01 zł

Wydatki w ramach projektu wg podstawowych kategorii kosztowych :

 1. Dokumentacja projektu ( dokumentacja techniczna oraz wstępne prace studialne i koncepcja): 256.942,62 PLN
 2. Rekultywacja techniczna składowisk: 7.777.109,86 PLN
 3. Rekultywacja biologiczna składowisk: 830.184,80 PLN
 4. Nadzór inwestorski z kontrolą rozliczeń budowy: 164.820,00 PLN
 5. Nadzór autorski: 7.995,00 PLN
 6. Promocja projektu: 43.043,85 PLN
 7. Zarządzanie projektem – 85.000,00 PLN

Logotyp - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W kategorii: Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze