Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 listopada 2010

Projekt – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic

Logotypy: 1. Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności 2. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Oś priorytetowa 8 POIG „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, dla którego Instytucją Wdrażającą była Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

Nr projektu: POIG/8.3/2010/POM/61
Nr umowy: POIG.08.03.00-22-061/10-00

PRZEDMIOT PROJEKTU:
Projekt polegał na zapewnieniu beneficjentom ostatecznym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, serwisu w trakcie jego eksploatacji oraz zapewnieniu bezpłatnego dostępu do Internetu.

Uczestnikami projektu były zarówno osoby prywatne jak i jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Chojnice (6 szkół, Chojnicki Dom Kultury, Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej i Miejska Biblioteka Publiczna).

Realizacja głównych działań projektu rozpoczęła się we wrześniu 2011 roku. Dostarczono wtedy 50 zestawów komputerowych mieszkańcom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Osoby te przeszkolono.  Ponadto 175 komputerów dostarczono do 9 jednostek, w których powstały nowoczesne pracownie zapewniające dostęp do internetu. W okresie realizacji projektu skorzystało z nich około 37 tys. osób.

W 2013 roku dzięki powstałym oszczędnościom pomocą objęto kolejne 40 gospodarstw domowych. W końcowej fazie realizacji projektu zmodernizowano 225 zestawów komputerowych zakupionych jeszcze w 2011 roku. 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

Do 31 października 2014 r.

ZESTAWIENIE FINANSOWE:

  • Wydatki kwalifikowalne (w PLN): 1 659 686,19
  • Wydatki niekwalifikowalne (w PLN): 14 060,00
  • Poziom dofinansowania: 100% wydatków kwalifikowanych, z czego 85% to środki europejskie, a 15% to środki budżetu państwa.

W kategorii: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic