Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

11 marca 2016

Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa

Trzy logotypy. 1. Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności 2. Pomorskie w Unii 3. Unia Europejska

1) Podpisanie porozumienia – Umowy Partnerskiej

W dniu 03.02.2015r. zostało zawarte Porozumienie-Umowa partnerska nr FR/9/2015 pomiędzy Powiatem Chojnickim, Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą Człuchów, Gmina Brusy oraz Skarbem Państwa-Schroniskiem dla Nieletnich w Chojnicach. Celem porozumienia jest określenie zasad współpracy przy realizacji projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa”, w którym powiat Chojnicki pełni funkcję Lidera.

2) Dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa”

W dniu 24 lutego 2015r. wniosek o dofinansowanie partnerskiego projektu pn.  „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa” złożony przez Powiat Chojnicki został wybrany przez Zarząd Województwa Pomorskiego do dofinansowania. Na mocy Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2015 r. projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 248 011,88 zł, co stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 1 726 579,00 zł. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2015 r. Powstała dokumentacja dotyczyć będzie inwestycji obejmującej przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych w budynkach i w obiektach użyteczności publicznej. Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przygotowanie  studium wykonalności inwestycji wraz z analizą finansowo – ekonomiczną, dokumentacji technicznej, dokumentacji dotyczącej postępowania OOŚ, audytów energetycznych oraz uzyskanie zgłoszeń robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę. W ramach niniejszego projektu sporządzone zostanie 60 szt. dokumentacji technicznej dla 62 budynków użyteczności publicznej i 64 szt. audytów energetycznych dla 64 budynków, należących do Powiatu Chojnickiego oraz do Partnerów Projektu. Przedmiotowy Projekt realizowany będzie w partnerstwie z: Gminą Chojnice, Gminą Miejską Chojnice, Gminą Człuchów, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Brusy oraz Schroniskiem dla Nieletnich w Chojnicach.

3) Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu na dokumentację projektową dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

31 marca 2015 r. została podpisana  umowa o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa”. Projekt ten jest partnerskim przedsięwzięciem Powiatu Chojnickiego, Gminy Chojnice, Gminy Miejskiej Chojnice, Gminy Człuchów, Gminy Miejskiej Człuchów, Gminy Brusy oraz Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach, w którym Partnerem Wiodącym jest Powiat Chojnicki. Polega on na opracowaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji planowanej do realizacji w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, która obejmować będzie przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, a także wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii oraz stworzenie systemów fotowoltaicznych i wiatrowych, produkujących energię elektryczną. Przedmiotowe  przedsięwzięcie wpisane jest do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów. Zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Miejską Chojnice obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych na energooszczędne rozwiązania w budynkach oświatowych, tj. Szkołach podstawowych nr 1, nr 3, nr 5, Zespole Szkół nr 7, Gimnazjum nr 1 i nr 2, w budynkach klubowych przy stadionach „Chojniczanka 1930” i „Kolejarz 1926, Wszechnicy Chojnickiej i budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Ponadto zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji dla Chojnickiego Centrum Kultury w zakresie termomodernizacji, wykorzystania OZE, przebudowy obiektu i zagospodarowania terenu jak również dokumentacji dla Szkoły Podstawowej nr 3 w zakresie termomodernizacji i przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii.

Wartość projektu: 1 726 579,00  zł, w tym

Wydatki kwalifikowane: 1 664 015,85 zł
Kwota dofinansowania: 1 248 011,88 zł (75%),

Wartość zadania Gminy Miejskiej Chojnice: 371.600,00 zł,
Wartość dofinansowania dla Gminy Miejskiej Chojnice : 278.700,00 zł

Wkład własny Gminy Miejskiej Chojnice: 92.900,00 zł, w tym:
Wydatki kwalifikowane: 92.900,00 zł

Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 23.09.2014 r.
Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji Projektu: 05.06.2015 r.
Planowany termin finansowego zakończenia realizacji Projektu: 30.06.2015 r.

4) Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa”

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte ogłoszenie o zamówieniu publicznym na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym –dokumentacja projektowa” w zakresie rzeczowym realizowanym przez Gminę Miejską Chojnice.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiły:

• dla części I zamówienia, tj. na wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji oraz pozyskania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii dla budynków: Szkoły podst. nr 1, Szkoły podst. Nr 5, Zespołu Szkół nr 7, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Urzędu Miejskiego, budynków klubowych przy stadionach miejskich „Kolejarz 1926”, „Chojniczanka 1930”, Wszechnicy Chojnickiej – pracownia Solarsystem s.c. z Myślenic, która wykona zadanie za kwotę: 84.870,00 zł brutto;

• dla części II zamówienia, tj. na wykonanie dokumentacji projektowej dla Chojnickiego Centrum Kultury w zakresie: termomodernizacji, pozyskania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł, przebudowy obiektu i zagospodarowania terenu – Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel z Chojnic, która wykona zadanie za kwotę 298.000,00 brutto;

• dla części III zamówienia, tj. na wykonanie dokumentacji projektowej dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach w zakresie: termomodernizacji i pozyskania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł oraz przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie Zdzisław Kufel z Chojnic, która wykona zadanie za kwotę 45.000,00 brutto.

Podpisanie umowy z wykonawcami nastąpiło w dniu 07.07.2015r.
Termin opracowanie dokumentacji: 13.11.2015r.
Termin uzyskania ostatecznych decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszeń budowy/robót: 29.01.2016r.

W wyniku realizacji projektu opracowana zostanie dokumentacja umożliwiająca złożenie wniosku w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 o dofinansowanie inwestycji polegającej na przeprowadzeniu działań termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej oraz na wykorzystaniu potencjału odnawialnych źródeł energii.

Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii”.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 23.09.2014r.
Termin rzeczowego zakończenia: 30.11.2015r.
Termin finansowego zakończenia: 15.12.2015r.

5) Podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy partnerskiej

W dniu 10.11.2015r. podpisano Aneks nr 1 do Porozumienia – Umowy partnerskiej nr FR/9/2015 z 03.02.2015r. zawartej pomiędzy Powiatem Chojnickim, Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Człuchów, Gminą Brusy oraz Skarbem Państwa- Schroniskiem dla Nieletnich w Chojnicach.

6) Podpisanie Aneks nr 2 do Umowy partnerskiej

W dniu 08.02.2016r. podpisano Aneks nr 2 do Porozumienia – Umowy partnerskiej nr FR/9/2015 z 03.02.2015r. zawartej pomiędzy Powiatem Chojnickim, Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Człuchów, Gminą Brusy oraz Skarbem Państwa- Schroniskiem dla Nieletnich w Chojnicach, zmieniający termin zakończenia finansowego realizacji projektu na 30.12.2015r.

7) Zakończenie realizacji projektu

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa”. W ramach przedmiotowego projektu powstała dokumentacja dla inwestycji obejmującej przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych i prac w zakresie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej. Dokumentacja została sporządzona dla 62 budynków użyteczności publicznej i obejmuje:
– studium wykonalności inwestycji wraz z analizą finansowo – ekonomiczną,
– dokumentację techniczną dla budynków użyteczności publicznej,
– dokumentację dotyczącą postępowania OOŚ,
– audyty energetyczne,
– uzyskanie zgłoszeń robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dzięki opracowanej dokumentacji możliwe było złożenie przez Powiat Chojnicki wniosku
o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE
w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” do ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne. Obecnie trwa weryfikacja złożonego wniosku o dofinansowanie projektu.

Planowana inwestycja będzie obejmować m.in. docieplenia ścian i dachów, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., wymianę stolarki okiennej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Celem realizacji przedmiotowego projektu a także inwestycji, która zostanie wykonana w najbliższych latach, jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii przez oświetlenie zewnętrzne.
Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa” realizowany był w partnerstwie z Gminą Chojnice, Gminą Miejską Chojnice, Gminą Człuchów, Gminą Miejską Człuchów, Gminą Brusy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii.

Całkowita wartość realizacji projektu wyniosła: 1 087 855,55 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 811 791,48 zł.
Wartość zadania realizowanego przez Gminę Miejska Chojnice wyniosła:  427.870,00 zł, w tym:

Koszty kwalifikowane:        364.870,00 zł
Koszty niekwalifikowane:       63.000,00 zł
Dofinansowanie z EFRR:       273.652,50 zł

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym