Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Otrzymanie zaświadczenia potrzebnego do zawarcia małżeństwa konkordatowego

 1. Wymagane dokumenty:
  • dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński
  • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej
 2. Opłaty:
  • 84 zł – opata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach, pokój 507, II piętro
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach, telefon: 52 397 18 00 wew. 30 / 34 / 56
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • niezwłocznie
  • złożenie kompletu dokumentów w pokoju 507 oraz osobiste podpisanie zapewnienia, że nie ma okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC (osoba nieznająca języka polskiego podpisuje w obecności tłumacza przysięgłego języka, jakim biegle włada)

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 poz. 1741)
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010r. Nr 217 poz. 1427 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 poz.1628 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz.788 ze zm.)
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Urząd Stanu Cywilnego