Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 1. Wymagane dokumenty:
  • Deklaracja DO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji:
  • właściciel1 nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
  • właściciel1 nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 3. Terminy składania deklaracji:
  • pierwsza deklaracja: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
  • nowa deklaracja: do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana ilości osób zamieszkujących
 4. Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • 23,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku nieruchomości zamieszkałej
  • 138,00 zł na rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 5. Termin opłat:
  • Do 15 dnia każdego miesiąca – w przypadku nieruchomości zamieszkałej
  • Do 15 maja i 15 listopada- w przypadku nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe
 6. Gdzie należy dokonać opłat:
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnicach
  • na indywidualne konto bankowe (numer konta zostanie przesłany do właściciela nieruchomości po złożeniu pierwszej deklaracji)
 7. Miejsce złożenia dokumentów:
 8. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
   • telefon: (52) 397 18 00 wew. 63
   • e-mail: [email protected]
   • siedziba: 89 – 600 Chojnice, Pl. Niepodległości 7, II piętro, pok. 199

1Przez właściciela rozumie się również najemcę, dzierżawcę, zarządcę nieruchomości

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2020 r. poz. 888 ze zm.)

W kategorii: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami