Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

31 marca 2017

Opis projektu

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt pn.: “Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2. Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne.

Celem realizacji projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Chojnicko –Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym, przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną m.in. takie prace jak: docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych i fundamentów, wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia wewnętrznego oraz wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej. W części budynków wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa oraz nastąpi modernizacja kotłowni.
W większości budynków zainstalowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne. Wytworzona energia z OZE wykorzystana będzie na potrzeby własne jednostek.

Termomodernizacji zostaną poddane 33 obiekty użyteczności publicznej należące do 6 jednostek samorządu terytorialnego. Zadania Gminy Miejskiej Chojnice w ramach projektu dotyczyć będą budynków: Chojnickiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz budynku klubowego przy Stadionie Miejskim „Kolejarz 1926”, w tym:

 1. w ramach termomodernizacji Chojnickiego Centrum Kultury zakres robót obejmuje:
  • wymianę źródła ciepła – zastosowanie zestawów biwalentnych opartych o gazowe absorpcyjne pompy ciepła i kotły kondensacyjne
  • wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż regulacji godzinowo-dobowej, montaż grzejników płytowych wyposażonych w urządzenia do miejscowej regulacji temperatury (zawory termostatyczne lub regulatory strefowe), zastosowanie pełnej automatyki obiegów grzewczych, regulacji i centralnego monitoringu zużycia energii cieplnej
  • docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych styropianem o grubości 20 cm
  • i o współczynniku przewodzenia ciepła maksymalnie 0,031 W/mK
  • docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie styropianem ekstrudowanym  o grubości
  • 20 cm i o współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK wraz z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych
  • wymianę wszystkich okien w budynku na stolarkę z PCV o współczynniku przewodzenia ciepła 0,9 W/m2K
  • wymianę drzwi zewnętrznych na stolarkę o współczynniku przewodzenia ciepła
  • 1,3 W/m2K
  • docieplenie stropodachu od zewnątrz za pomocą styropianu twardego o grubości 20 cm
  • i maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła 0,031 W/mK
  • docieplenie posadzek
  • wymianę pokrycia dachowego
  • wymianę wewnętrznej instalacji c.w.u. – wytwarzanie w systemie zasobnikowym przy udziale gazowych pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych
  • montaż centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła wraz z budową przewodów
  • przebudowę instalacji elektrycznej
  • montaż instalacji fotowoltaicznej
  • wymianę oświetlenia wewnętrznego na LED
 2. w ramach termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach zakres robót obejmuje:
  • częściową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, montaż grzejników płytowych wyposażonych w urządzenia do miejscowej regulacji temperatury (zawory termostatyczne lub regulatory strefowe), izolację przewodów grzewczych, zastosowanie pełnej automatyki obiegów grzewczych, montaż systemu regulacji godzinno – dobowej, zastosowanie regulacji hydraulicznej instalacji oraz centralnego monitoringu zużycia energii cieplnej;
  • docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie styropianem ekstrudowanym
  • o grubości 20 cm i o współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/mK
  • docieplenie nieocieplonych ścian zewnętrznych nadziemnych styropianem specjalnym o grubości 20 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,031 W/mK
  • docieplenie wstępnie ocieplonych ścian nadziemnych styropianem specjalnym
  • o grubości 10 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,031 W/mK
  • docieplenie stropodachów niewentylowanych od zewnątrz styropianem o grubości 20 cm i współczynniku przewodzenia ciepła 0,031 W/mK oraz pokrycie papą termozgrzewalną
  • docieplenie stropodachu wentylowanego wełną mineralną o grubości 30 cm
  • i współczynniku przewodzenia ciepła 0,038 W/mK oraz wymiana pokrycia dachu
  • wymiana okien drewnianych w całym budynku na stolarkę o współczynniku przewodzenia ciepła 0,9 W/m2K
  • wymiana drzwi zewnętrznych na stolarkę o współczynniku przewodzenia ciepła
  • 1,3 W/m2K
  • montaż centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła wraz z budową przewodów
  • montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej
  • modernizacja instalacji elektrycznej – wymiana oświetlenia na LED, wymiana głównej rozdzielnicy prądu, instalacji odgromowej
 3. w ramach termomodernizacji budynku klubowego przy stadionie miejskim  zakres robót obejmuje:
  • wymianę istniejącego systemu przygotowania c.w.u. opartego na kotle węglowym na nowoczesny system oparty na gazowym kotle kondensacyjnym oraz kolektorach słonecznych
  • wymianę istniejącego kotła węglowego na kocioł gazowy kondensacyjny wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o.
  • wymianę okien drewnianych na nowe okna wykonane z profili PCV, U=1,10 W/m2K
  • docieplenie stropodachu pełnego izolacją termiczną – styropapa (λ = 0.038 W/(mK))
  • o grubości 18 cm
  • wymianę drzwi drewnianych na nowe wykonane jako stalowe ocieplone, U=1,30 W/m2K
  • ocieplenie ścian zewnętrznych izolacją termiczną – styropianem samogasnącym
  • (λ = 0.038 W/mK) o grubości 15 cm
  • ocieplenie ścian z cokołu styropianem ekstradowanym (λ = 0,036 W/mK) o grubości
  • 14 cm
  • modernizację instalacji elektrycznej
  • wymianę oświetlenia wewnętrznego na LED

Projekt jest realizowany w formule partnerstwa zawartego pomiędzy Powiatem Chojnickim a Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą Brusy, Gminą Miejską Człuchów i Gminą Czersk.

 • Wartość projektu wynosi 30 627 198,00 zł, w tym wartość zadań Gminy Miejskiej Chojnice: 8.531.192,00 zł
 • Wartość kosztów kwalifikowalnych: 6.904.267,74 zł
 • Poziom dofinansowania: 83,56% kosztów kwalifikowalnych.
 • Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 22 897 477,43 zł, w tym dla Gminy Miejskiej Chojnice: 5.769.447,77 zł.

Planowany okres realizacji projektu: 06.2016 r. – 09.2018 r.

Treści dokumentów:

 • Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
 • Podpisanie umowy na nadzór inwestorski
 • Podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlano – montażowych
 • Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej