Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 sierpnia 2023

Ogłoszenie – sprzedaż samochodu

Chojnice, dnia 01.08.2023 r.

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza do złożenia ofert na sprzedaż samochodu osobowego marki OPEL COMBO o nr rej. GCH18EH

Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem

  Samochód osobowy marki OPEL model COMBO – C rok produkcji 2004

  Nr identyfikacyjny (VIN) W0L0XCF0643026773

  Data pierwszej rejestracji 23.04.2004

  Data ważności badania technicznego 24.11.2023

  Wskazanie drogomierza 322358 km

  Dopuszczalna masa całkowita 1820 kg

  Rodzaj silnika: diesel

  Pojemność silnika 1686,00 cm / 55 kW

  Rodzaj skrzyni biegu manualna 5-cio biegowa

  Rodzaj napędu : przedni

  Minimalna cena wywoławcza

  2.500,00 zł brutto (słownie : dwa tysiące pięćset złotych 00/100 )

  Miejsce i termin składania ofert

  Oferty pisemne na samochód należy składać w terminie do 7 sierpnia 2023 do godz. 10.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach , Stary Rynek 1 ,
  89 – 600 Chojnice w zaklejonej kopercie lub przesłać drogą elektroniczną na adres [email protected]  z dopiskiem :

  „OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU OPEL COMBO, NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.08.2023 GODZ. 10.00 „

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2023 o godz. 10.10 w Urzędzie Miejskim
  w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice pok. nr 611 .

  Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód

  Samochód można oglądać w dniach 1 – 4.08.2023  w godz. 12°°- 15°° ,
  po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod nr telefonu (0) 52 397 18 00 wew. 76

  Inne informacje

  • Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej i zawierać :
  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta
  • numer telefonu, e – mail Oferenta
  • numery NIP lub REGON Oferenta
  • datę sporządzenia oferty
  • oferowaną cenę
  • podpisany wzór umowy
  • oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji
   z oględzin.
  • Kryterium wyboru oferty : cena 100 %
  • Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
  • Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
  • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu;
  • nie zawiera danych i dokumentów wymienionych we wzorze oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

  O odrzuceniu oferty Oferent zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości pocztą email.

  • W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, a jest to najwyższa cena zaoferowana za samochód w ofercie, przeprowadzona zostanie aukcja (licytacja ustna) pomiędzy tymi oferentami w dniu otwarcia ofert,
   po ogłoszeniu wyników. Osoby przystępujące do licytacji powinny legitymować się dowodem osobistym.
  • Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie do 7 dni roboczych od dnia wyboru oferty. Osoba uczestnicząca w ogłoszeniu, która zaoferowała najwyższą cenę będzie zobowiązana zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zakupiony samochód należy odebrać najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia zapłaty. Pojazd zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.

  Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia ogłoszenia bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

  Burmistrz Miasta Chojnice

                                                                                                     dr Arseniusz Finster

  W kategorii: Ogłoszenia