Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

4 marca 2024

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chojnicach:

  • uchwały Nr LIX/724/23 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach,
  • uchwały Nr LXII/760/24 z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Igielskiej w Chojnicach.

Wnioski należy składać na piśmie adresowanym do Urzędu Miejskiego w Chojnicach, w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu:

  1. na piśmie utrwalonym w postaci papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice lub
  2. na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres skrytki ePUAP: /2202011/SkrytkaESP lub na adres e-mail [email protected]

Wniosek do przystąpienia do sporządzenia planu składa się na formularzu (zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego – Dz.U. poz. 2509). Formularz wniosku dostępny jest m.in. na stronie bip.miastochojnice.pl w zakładce „Wnioski do pobrania”.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W myśl art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta Chojnice danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planowania przestrzennego, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.35), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

W kategorii: Ogłoszenia