Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

14 marca 2023

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wielewskiej oraz Lichnowskiej w Chojnicach

Na podstawie art. 21 ust. 1, art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) informuję o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dla przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Lichnowskiej w Chojnicach

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, w Wydziale Planowania Przestrzennego oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanych dokumentów w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Miasta Chojnice.

Zgodnie z art. 41 tejże ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.

Dokumenty do pobrania:

ObwieszczenieObwieszczenie [17 KB, docx]

W kategorii: Ogłoszenia